Kon. TK De Morgenster VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Ook zin om op de planken te staan? Meer info: www.toneelkring- demorgenster.be
Oprichtingsjaar: 1962 Naam bij oprichting: De Morgenster Het   gebeurde   allemaal   in   een   lokaaltje   achter   de   toenmalige   bibliotheek,   naast   de   parochiezaal   (waar   nu   de   turnzaal   is)   op   25   november 1962.   Bij   de   eerste   vergadering,   waar   de   oprichting   een   feit   zou   worden,   waren   onder   andere   aanwezig:   E.P.   Van   Damme ,   Pieter   De   Rijcke,   Louis   Van   Herbruggen ,   Edmond   De   Wachter ,   Fons   Desmedt ,   Daniël   Van   den   Bossche    en   Frans   Cools .   Een   nieuwe   vereniging   oprichten   is   één   ding, maar   dan   komt   nog   de   uitdaging   bij   het   vinden   van   een   gepaste   naam.   Bij   de   brainstormsessie   kwamen   verschillende   namen   aan   het   licht. Uiteindelijk   werden   er   vier   namen   genoteerd:   Spoetnik,   De   Morgenster,   Taal   en   Kunst   en   Hingense   Komedie.   Na   een   stemronde   stond   de definitieve naam vast: Toneelkring “De Morgenster”. Noot:   Het   zou   niet   zo   origineel   geweest   zijn   mocht   het   bestuur   gekozen   hebben   voor   Taal   en   Kunst.   In   Eikevliet   was   er   trouwens   al   een toneelkring die deze naam in het vaandel droeg. Het   eerste   bestuur   bestond   uit   Daniël   Van   Den   Bossche ,   die   de   taak   van   voorzitter   op   zich   nam;   Louis   Van   Herbruggen ,   die   de   vergaderingen   zou notuleren   en   de   financiële   kant   van   de   kring   ging   beheren   als   een   goede   huisvader   en   de   bestuursleden:   Fons   Desmedt ,   Pieter   De   Rijcke    en E.P. Van Damme , de toenmalige onderpastoor van de parochie Hingene. De   eerste   vertoning   die   de   toneelgroep   in   het   patronaat   op   de   planken   bracht   was   “Eén   dag   minister”,   we   schreven   1963.   Het   decor   was opgebouwd   uit   lichte   panelen   en   bekleed   met   doodgewoon   behangpapier,   wat   betekende   dat   deze   stukken   heel   licht   en   fragiel   waren.   In de   eerste   periode   van   de   toneelkring   was   het   uitsluitend   een   mannenaangelegenheid,   want   er   mocht   absoluut   geen   gemengd   toneel gespeeld   worden   in   het   patronaat.   En   toch   was   de   eerste   souffleur   een   vrouw,   Celine   De   Wachter   genaamd.   Ze   zat   heel   bescheiden   in   het souffleurshokje,   onder   de   scène.   “Eén   dag   minister”   werd   opgevoerd   door   Frans   Cools ,   Lode   Van   Herbruggen ,   Daniël   Van   den   Bossche ,   Pieter   De Rijcke ,   Pierre   Blommaert    en   Fons   Desmedt ,   onder   de   algemene   regie   van   huisregisseur   Jan   Roskam . Toneelkring   De   Morgenster   was   begonnen aan zijn lange reis in het verenigingslandschap. “Al   na   de   eerste   vertonen   werd   er   gesproken   over   het   spelen   van   gemengd   toneel.   Wij   met   een   klein   hartje   naar   pastoor Loos.   Tot   onze   verbazing   bleek   Dhr.   Loos   toch   zijn   zegen   te   geven,   maar   enkel   mits   goedkeuring   van   de   Deken   van   Puurs. En    je    kan    het    al    raden    dat    we    bij    Deken    De    Block    bot    vingen.    “Neen!!!    Dat    mag    niet!!    Dat    kan    ik    enkel    toestaan    bij uitzonderlijke   gelegenheden   zoals   het   jubileum   van   de   pastoor   of   voor   een   andere   parochiale   reden”   sprak   hij.   Dus   moesten wij uitkijken naar een nieuwe locatie en dat vonden we in zaal “De Zwaan”, achter het gelijknamige café.” Fons Desmedt In   zaal   De   Zwaan   was   er   totaal   geen   enkele   voorziening   om   een   toneelopvoering   te   kunnen   laten   doorgaan.   Vier   bestuursleden   zorgden voor   de   som   van   duizend   Belgische   frank   en   daar   kon   Jan   Roskam   met   aan   de   slag.   Het   nodige   materiaal   werd   aangekocht   en   de   bouw van   een   podium   met   schermen   kon   aangevat   worden.   Momenteel   is   ditzelfde   podium   nog   steeds   in   gebruik,   wat   toch   op   de   degelijkheid kan   wijzen.   De   belichting   bestond   uit   lampen   onder   een   kapje,   opgesteld   aan   de   rand   van   het   podium.   In   1964   ging   de   eerste   vertoning   in De Zwaan door getiteld “Gerrie’s Wraak” of was het de zoete wraak van De Morgenster. “Na   de   vertoning   van   “Gerrie’s   Wraak”   trakteerde   ‘Jef   van   De   Zwaan’   (Jef   Siebens)   ons   op   een   etentje   bij   ‘den   drukker’ Dèsiré   Thiry   in   café   “Plantijn”.   Hij   verwende   ons   op   een   vrijdagavond   op   kip   met   curry.   ’s   Zondags   gaf   onderpastoor   Van Damme   een   preek:   “Vrijdag   is   vlees   derven…ook   voor   verenigingen   en…   kip   is   ook   vlees!!!”.   Dat   wisten   we   dan   ook   weer al.” Fons Desmedt Van   toen   af   aan   verzorgde   onze   kring   jaarlijks   toneelproductie   met   overbekende   stukken   zoals   “De   Paradijsvogels”,   “Slisse   Bouwt”,   “De Spaanse   Vlieg”,   “De   Fatale   Datum”   en   nog   vele   anderen   die   de   revue   passeerden.   Al   deze   toneelproducties   stonden   tot   1981   onder   de algemene   regie   van   Jan   Roskam .   Hij   was   een   écht   monument   voor   de   toneelkring.   De   drijvende   kracht   en   een   ‘Manusje   van   alles”.   Zo   koos hij   zorgvuldig   de   toneelstukken   uit,   regisseerde   deze   en   had   hij   naast   de   taak   van   regisseur   ook   de   leidende   taak   over   de   ‘Studio’.   De ‘Studio’   bestond   uit   een   groep   mensen   die   de   taak   had   om   een   gepast   decor   te   voorzien   bij   het   gekozen   toneelstuk.   Dat   Jan   zeer toegewijd   was   kon   je   merken   aan   het   feit   dat   hij   zijn   eigen   handgemaakte   schouwmantel   bij   hem   thuis   uitbrak,   omdat   hij   deze   even   nodig had als decorstuk tijdens de voorstelling van “Het gezin Van Paemel”. In   1969   en   1970   nam   “De   Morgenster”   deel   aan   een   jeugdtoneeltornooi   van   het   A.K.V.T.   te   Mechelen   met   de   productie   “Smidje   Smee”, waar   jongeren   uit   Hingene   dertig   minuten   lang   het   beste   van   zichzelf   konden   geven.   Beide   deelnamen   draaiden   uit   op   een   teleurstelling voor   de   jongeren.   De   kritiek   sneed   er   bij   sommige   diep   in.   Tijdens   de   rit   naar   huis   besloot   men   niet   bij   de   pakken   te   blijven   zitten.   In   een opwelling   sprak   één   van   de   inzittenden   “Wel,   dan   spelen   we   voortaan   toneel   voor   het   plezier   en   niet   omwille   van   prestige!”   Zo   zag “Jeugdtoneelkring   De   Morgenster”   het   levenslicht.   De   jeugdafdeling   kreeg   een   eigen   bestuur   met   de   nodige   middelen   en   zo   kon   de gemeente Hingene voortaan genieten van toneel dat door de eigen jeugd op de planken werd gebracht. Vanaf   1971   begon   de   kring   ook   een   tweede   productie   in   maart   te   introduceren.   Deze   producties   waren   niet   voor   eigen   rekening,   maar steeds   ten   voordele   van   een   plaatselijke   vereniging.   Zo   trad   toneelkring   De   Morgenster   op   voor   de   parochie,   de   plaatselijke   K.W.B.,   het kerkkoor   Sint-Stefanus,   KVK   Hingene,   de   Scheldelandcrossers,   Chirojongens   Hingene,   de   Vrije   Basisschool   Hingene,   de   jeugd   van   KVK Hingene en Ziekenzorg Hingene. Ook in dit jaar startte het “Jeugdtoneel” met haar eerste opvoering “Merlijn De Tovenaar”. Sinds   1975   werden   de   jaarlijkse   toneelproducties   gespreid   over   twee   weekend.   Het   tweede   weekend   speelde   “De   Morgenster”   steeds   ten voordele   van   “Ziekenzorg   Hingene”   en   de   link   met   de   organisatie   waarin   zieke   mensen,   zorgbehoevenden   én   gezonden   het   voor   elkaar opnemen zal blijven bestaan. Heden ten dage worden deze mensen steeds uitgenodigd om de ‘Generale Repetitie’ bij te wonen. In   1981   stopt   Jan   Roskam    met   regisseren   en   dit   na   29   toneelproducties   onder   zijn   absolute   leiding.   Hij   werd   opgevolgd   door   Petrus   Buyst ,   die meteen   van   start   ging   met   het   stuk   “Groenten   uit   Balen”   van   Walter   Van   den   Broeck.   Jan   bleef   nog   wel   actief   als   decorbouwer   bij   “Studio Morgenster”. De toneelkring zal vanaf dan ook een extra voorstelling verzorgen in “Het Volkshuis” in Bornem. In   1987   bestond   de   vereniging   25   jaar   en   voor   deze   gelegenheid   deden   ze   voor   het   eerst   beroep   op   een   externe   regisseur.   De   eer   viel   te beurt   aan   de   amateurtoneelspecialist   van   Klein-Brabant,   Juul   Lambrechts   (°1923).   Hij   regisseerde   uit   zijn   eigen   repertoire   “Den   Tore   van Bazel”.   Dit   stuk   werd   eveneens   gebracht   in   “De   Boomgaard”   te   Bornem   en   “De   Kollebloem”   te   Puurs,   die   op   de   avond   van   14   februari 1988 volledig was uitverkocht. In   1991   deed   “De   Morgenster”   nogmaals   beroep   op   Juul   Lambrechts    voor   de   opvoering   van   “De   orchideeënkwekers”,   ook   een   theaterstuk uit zijn eigen werk. Ondertussen   had   “Studio   Morgenster”   in   de   zaal   van   café   “De   Zwaan”   gezorgd   voor   een   echt   schouwburggevoel   met   klapzetels   op verschillende   niveaus   zodat   de   zichtbaarheid   voor   het   publiek   enorm   zou   verbeteren.   In   mei   1992   werd   de   schouwburg   “Ter   Dilft”   in Bornem    geopend    en    speciaal    voor    deze    gelegenheid    kwamen    de    vier    Bornemse    toneelverenigingen    (Krokant,    Bloeiende    Rozen Concordia,   Taal   en   Kunst   en   natuurlijk   De   Morgenster)   samen   om   het   theaterstuk   “De   Familie   Cleyn-Legrand”   gezamenlijk   op   te   voeren. Dit   theaterstuk   werd   trouwens   ook   voor   deze   gebeurtenis   geschreven   door   Juul   Lambrechts.   Het   fenomenale   decor,   dat   op   een   andere locatie   werd   opgebouwd,   kon   niet   op   de   scéne   en   moest   zelfs   gedeeltelijk   gekortwiekt   worden.   Het   waren   onze   eigen   mensen   van   de studio die aan de opbouw hadden meegewerkt. Wie de kleine berekeningsfout maakte, konden we niet achterhalen. Toneelkring   “De   Morgenster”   engageerde   zich   ook   voor   andere   plaatselijke   activiteiten.   Ze   richten   in   of   werkten   mee   aan   o.a.   “De Dreeffeesten”,   “De   Kasteelfeesten”,   “Doe-Weekend”,   “Criterium   Liggende   Wip-schieting”,   “De   Paashaastochten”,   vieringen   van   100- jarigen   zoals   ‘Juffra   Jeanne’   en   ‘Fieke’,   “Parkrock”,   “Muziek   in   het   Park”   en   vele   andere.   De   vereniging   ging   zelf   ook   op   theaterbezoek   van o.a.   “Minard-Gent”,   ”K.N.S. Antwerpen,   “Poesjenellenkelder”   in Antwerpen   en   natuurlijk   werden   de   opvoeringen   van   de   zusterverenigingen uit Groot-Bornem jaarlijks bijgewoond. In    1993    organiseerde    de    vereniging,    in    samenwerking    met    Havesdonckhoeve    vzw,    een    openluchtvoorstelling    op    het    erf    van    de Havesdonckhoeve.   Het   meesterwerk   van   Cyriel   Buysse   “Het   Gezin   van   Paemel”,   werd   met   meer   dan   honderd   acteurs,   actrices   en figuranten   opgevoerd   op   het   erf   in   Nattenhaasdonk.   Tijdens   de   zomermaanden   werd   er   bijna   dagelijks   gerepeteerd   en   promotie   gevoerd. Toen kon dit nog. Heden is het moeilijk om diezelfde motivatie van weleer aan de dag te leggen. De   samenwerking   in   1993   was   zo’n   succes   dat   men   in   1998   zich   terug   wou   wagen   aan   een   tweede   openluchtvoorstelling. Ter   gelegenheid van   het   200ste   herdenkingsjaar   van   de   Boerenkrijg   bracht   “De   Morgenster”   het   toneelstuk   “De   Boerenkrijg   in   Nattenhaesdonck”   ten   berde. Ook   deze   keer   was   het   een   succesverhaal.   Jammer   dat   de   laatste   opvoering   niet   kon   doorgaan   door   het   slechte   weer.   Onophoudelijke regenval   zorgde   voor   roet   in   het   eten,   maar   hoe   jammer   het   ook   was,   er   werd   nog   hartelijk   gelachen   en   gedronken   onder   de   warmte   van de dakpannen. In   2006   kwam   het   verhaal   in   zaal   “De   Zwaan”   ten   einde.   De   naar   huidige   normen   slechte   staat   van   het   podium   zorgde   ervoor   dat   men   zou verhuizen    naar    de    gloednieuwe    theaterzaal    in    het    “Gemeenschapshuis”    van    Hingene    aan    de    Vleminckxstraat    (in    de    vroegere gemeentelijke   jongensschool).   Het   laatste   stuk   dat   werd   opgevoerd   in   “De   Zwaan”   was   “Paljas”   en   het   eerste   theaterstuk   dat   in   de   nieuwe theaterzaal werd gespeeld droeg de naam “Familietrekjes”. In   2012   werd   “De   Morgenster”   vijftig   jaar   en   dit   gouden   jubileum   werd   uitvoerig   gevierd   met   een   gezellig   teerfeest,   een   gezellige   receptie en   een   tentoonstelling.   Midden   dit   gouden   jaar   droeg   voorzitter   Fons   Desmedt    de   fakkel   over   aan   zijn   opvolger   Harry   Van   Eetvelt.    Fons   kreeg de titel van erevoorzitter toegewezen. Jammer genoeg werd er in dat jaar geen toneel gespeeld. Op 5 augustus 2014 kreeg toneelkring “De Morgenster” het statuut van ‘Koninklijke’ door toegewezen door Zijne Majesteit de Koning. Voorzitters Daniël Van den Bossche (1962-?) Fons Desmedt (?-2012) Harry Van Eetvelt (2012-…)     Toneelkring De Morgenster Status vereniging: Actief Contactgegevens: Harry Van Eetvelt - Ruipenbroekstraat 13 – 2880 Hingene/Wintam E-mail: info@toneelkring-demorgenster.be WEBSITE