Privacy Statement ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
(Versie 30-03-2018) Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   hecht   veel   waarde   aan   de   bescherming   van   uw   persoonsgegevens   (en   dat   uw   privacy   wordt gerespecteerd). In   deze   privacyverklaring   willen   we   heldere   en   transparante   informatie   geven   over   (welke   gegevens   we   verzamelen)   hoe   wij   omgaan met   persoonsgegevens.   Wij   doen   er   alles   aan   om   uw   privacy   te   waarborgen   en   gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens. Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   houdt   zich   in   alle   gevallen   aan   de   toepasselijke   wet-   en   regelgeving,   waaronder   de   Algemene Verordening Gegevensbescherming . Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: uw    persoonsgegevens    verwerken    in    overeenstemming    met    het    doel    waarvoor    deze    zijn    verstrekt,    deze    doelen    en    type persoonsgegevens zijn  beschreven in deze Privacyverklaring; verwerking   van   uw   persoonsgegevens   beperkt   is   tot   enkel   die   gegevens   welke   minimaal   nodig   zijn   voor   de   doeleinden   waarvoor ze worden verwerkt; vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; passende   technische   en   organisatorische   maatregelen   hebben   genomen   zodat   de   beveiliging   van   uw   persoonsgegevens gewaarborgd is; geen   persoonsgegevens   doorgeven   aan   andere   partijen,   tenzij   dit   nodig   is   voor   uitvoering   van   de   doeleinden   waarvoor   ze   zijn verstrekt; op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als   Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens.   Indien   u   na   het   doornemen van   onze   privacy   verklaring,   of   in   algemenere   zin,   vragen   heeft   hierover   of   contact   met   ons   wenst   op   te   nemen   kan   dit   via   onderstaande contactgegevens: Orde van Hingene Barelveldweg 8 2880 Bornem eenhartvoorhingene@gmail.com Waarom verwerken wij persoonsgegevens Uw        persoonsgegevens    worden    door    Erfgoedkring    Orde    van    Hingene    verwerkt    ten    behoeve    van    de    volgende    doeleinden    en rechtsgronden : om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Erfgoedkring Orde van Hingene; (uitvoering overeenkomst) Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- of gsm-nummer, e-mail Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, lid sinds We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verstrekking aan derden De   gegevens   die   u   aan   ons   geeft   kunnen   wij   aan   derde   partijen   verstrekken   indien   dit   noodzakelijk   is   voor   uitvoering   van   de   hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het Online Formulieren Management Systeem (ledenlijst, …) Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met   deze   partijen   (verwerkers)   maken   wij   hierin   uiteraard   de   nodige   afspraken   om   de   beveiliging   van   uw   persoonsgegevens   te waarborgen. Verder   zullen   wij   de   door   u   verstrekte   gegevens   niet   aan   derden   doorgeven   (andere   partijen   verstrekken),   tenzij   dit   wettelijk   verplicht   en toegestaan   is.   Een   voorbeeld   hiervan   is   dat   de   politie   in   het   kader   van   een   onderzoek   (persoons)gegevens   bij   ons   opvraagt.   In   een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.   Tevens   kunnen   wij   persoonsgegevens   delen   met   derden   indien   u   ons   hier   (schriftelijk)   toestemming   voor   geeft.   U   heeft   het   recht   deze toestemming   ten   allen   tijde   in   te   trekken,   zonder   dat   dit   afbreuk   doet   aan   de   rechtmatigheid   van   de   verwerking   voor   de   intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij   verwerken   enkel   en   alleen   persoonsgegevens   van   minderjarigen   (personen   jonger   dan   16   jaar)   indien   daarvoor   schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   bewaart   persoonsgegevens   niet   langer   dan   noodzakelijk   voor   het   doel   waarvoor   deze   zijn   verstrekt   dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de betrokkene lid is van de vereniging. De persoonsgegevens blijven 5 jaar bewaard nadat het lidmaatschap is stopgezet. Beveiliging van de gegevens Wij   hebben   passende   technische   en   organisatorische   maatregelen   genomen   om   persoonsgegevens   van   u   te   beschermen   tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle   personen   die   namens   Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   van   uw   gegevens   kennis   kunnen   nemen,   zijn   gehouden   aan   geheimhouding daarvan. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens U   heeft   recht   op   inzage   en   recht   op   correctie   of   verwijdering   van   de   persoonsgegeven   welke   wij   van   u   ontvangen   hebben.      Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.eenhartvoorhingene.be. Om   misbruik   te   voorkomen   kunnen   wij   u   daarbij   vragen   om   u   adequaat   te   identificeren .   Om   uw   identiteit   te   controleren   vragen   wij   u   om een   kopie   van   uw   identiteitskaart   mee   te   sturen.   We   raden   je   sterk   aan   om   daarbij   je   pasfoto   onzichtbaar   te   maken   en   erbij   te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens   kunt   u   bezwaar   (verzet)   maken   tegen   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   (of   een   deel   hiervan)   door   ons   of   door   één   van onze verwerkers. Ook   heeft   u   het   recht   om   de   door   u   verstrekte   gegevens   door   ons   te   laten   overdragen   aan   uzelf   of   in   opdracht   van   u   direct   aan   een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht   u   een   klacht   hebben   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   dan   vragen   wij   u   hierover   direct   contact    met   ons   op   te nemen.   U   heeft   altijd   het   recht   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Privacy   Commissie,   dit   is   de   toezichthoudende   autoriteit   op   het   gebied   van privacy bescherming. Hyperlinks en verwijzingen Op    of    via    deze    website    word    je    met    hyperlinks    doorverwezen    naar    websites    van    andere    instanties    en    organisaties,    en    naar informatiebronnen   die   door   derden   worden   beheerd.   Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   beschikt   voor   deze   sites   over   geen   enkele technische   of   inhoudelijke   controle   of   zeggenschap   en   kan   daarom   geen   enkele   garantie   bieden   over   de   volledigheid   of   juistheid   van   de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De   hyperlinks   naar   andere   websites   houden   geen   enkele   bekrachtiging   in   van   de   externe   site   of   van   de   inhoud   ervan.   De   links   worden je   ter   informatie   en   voor   jouw   gebruiksgemak   aangeboden.   Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   aanvaardt   geen   aansprakelijkheid   voor rechtstreekse   of   onrechtstreekse   schade   die   voortvloeit   uit   het   raadplegen   of   het   gebruik   van   dergelijke   externe   websites   en   hun inhoud. Wijziging privacy statement Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   kan   zijn   privacy   statement   altijd   wijzigen.   Van   deze   wijziging   zullen   we   een   aankondiging   doen   op   onze website.   De   laatste   wijziging   gebeurde   op   30   maart   2018.   Oudere   versies   van   ons   privacy   statement   zullen   in   ons   archief   worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.