Disclaimer ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze   vereniging   besteedt   veel   zorg   aan   de   creatie   van   deze   website,   maar   garandeert   echter   niet   de   correctheid   van   de   informatie.   De gebruiker   is   zich   er   eveneens   van   bewust   dat   de   informatie   kan   veranderen   zonder   dat   hij   daarvan   van   tevoren   op   de   hoogte   wordt gebracht.   Daarom   kan   de   Orde   van   Hingene   niet   aansprakelijk   worden   gesteld   voor   de   inhoud   van   de   site   of   voor   het   gebruik   dat hiervan   wordt   gemaakt.   Wanneer   onze   vereniging   verwittigd   wordt   van   fouten   of   onvolledigheid   van   gegevens,   dan   zal   onze   dienst   die verantwoordelijk    is    voor    de    website    onmiddellijk    overgaan    tot    verbetering    of    aanvulling.    Orde    van    Hingene    aanvaard    geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. In   het   geval   dat   links   tot   stand   worden   gebracht   met   andere   sites,   bijvoorbeeld   met   behulp   van   zoekinstrumenten   of   bronvermeldingen, is   onze   vereniging   niet   aansprakelijk   voor   de   inhoud   en   het   bestaan   van   deze   andere   sites.   De   Orde   van   Hingene   kan   niet   aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Vragen Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze vereniging via het e-mailadres: eenhartvoorhingene@gmail.com . Auteursrecht © Orde van Hingene De   Orde   van   Hingene   geeft   de   bezoeker   van   deze   site   de   toelating   om   de   opgenomen   gegevens   te   kopiëren,   af   te   drukken   en   aan   te wenden   op   voorwaarde   dat   deze   gegevens   louter   voor   informatieve   doeleinden   van   de   bezoeker   worden   aangewend,   en   met   uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Privacy De    persoonsgegevens    die    je    aan    de    Orde    van    Hingene    verstrekt    worden    opgenomen    in    de    bestanden    van    onze    vereniging, Barelveldweg   8,   B-2880   Bornem.   Bij   elk   bezoek   aan   onze   website   bewaren   wij   noch   uw   domeinnaam,   noch   uw   e-mailadres.   Wij bewaren   enkel   uw   persoonlijke   gegevens   als   u   dit   aan   ons   vrijwillig   communiceert   (b.v.   door   een   formulier   in   te   vullen).   Deze   gegevens worden   niet   doorgegeven   aan   andere   organisaties.   Als   u   ons   via   onze   website   uw   e-mailadres   meedeelt,   kan   u   van   ons   periodieke mailings   ontvangen   over   producten,   diensten   en   evenementen. Als   u   dergelijke   mailings   niet   wenst   te   ontvangen,   gelieve   ons   via   e-mail te contacteren. Je beschikt over een inzage- en correctierecht. Portretrecht Iedereen   heeft   het   recht   zich   te   verzetten   tegen   de   publicatie   van   een   foto   waar   hij   duidelijk   herkenbaar   op   staat.   Door   deel   te   nemen aan   een   manifestatie   geef   je   meestal   impliciet   je   toestemming   om   foto’s   van   je   deelname   te   gebruiken.   Foto’s   van   voorbije   activiteiten nemen   een   belangrijke   plaats   in   op   deze   website. Als   je   een   bezwaar   maakt   tegen   een   bepaalde   foto,   volstaat   het   van   ons   dat   te   laten weten. We zullen de foto in kwestie zo snel mogelijk van de site verwijderen. Auteursrecht en recht op afbeelding We   hebben   ernaar   gestreefd   de   wettelijke   bepalingen   in   verband   met   de   intellectuele   eigendom   van   de   beelden   en   andere   objecten   in onze   beeldbank   te   respecteren.   In   principe   zijn   alle   beelden   en   objecten   in   onze   beeldbank   opgenomen   met   toestemming   van   diegene die   de   auteursrechten   bezit.   Indien   je   meent   dat   voor   een   bepaald   object   het   auteursrecht   van   de   fotograaf   of   zijn/haar   erfgenamen,   of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet. De afbeeldingen en andere types objecten in onze beeldbank kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden gedownload. Via   een   overeenkomst   heeft   de   eigenaar,   die   het   origineel   in   bezit   heeft,   tevens   toestemming   gegeven   om   de   beelden   te   gebruiken   voor niet-commerciële   doeleinden   zoals   educatieve   en   sociaal-culturele   activiteiten   (bv.   expo,   online   beeldbank).   Een   kopie   in   hoge   resolutie kan steeds aangevraagd worden. Hiervoor vragen wij wel een betaling van  €3,00 (incl. verzendingskosten). Elk   ander   gebruik   (bv.   publicatie   in   een   boek,   commerciële   activiteiten)   dat   niet   onder   onze   bevoegdheid   valt,   zal   beperkt   worden toegestaan.   Dit   zal   afhangen   van   het   doel   waarvoor   de   foto’s   gebruikt   dienen   te   worden.   Alle   foto’s   werden   apart   bewerkt   en   kunnen sterk van het origineel verschillen (kleur, restauratie, etc.). De bewerkingen doen geen afbreuk op de historische waarde van de foto’s. Delen   via   sociale   media   kan   door   middel   van   de   daartoe   bestemde   knoppen   op   de   detailpagina   van   een   object.   Het   voordeel   van   deze werkwijze   is   dat   het   publiek   onmiddellijk   kan   doorklikken   en   de   beschrijving   lezen   van   het   beeld/object.   De   foto’s   in   onze   beeldbank   zijn voorzien van een watermerk. Vrijwaring portretrecht Tijdens   onze   activiteiten   worden   er   foto’s   gemaakt.   Deze   foto’s   worden   daarna   beschikbaar   gesteld   aan   de   deelnemers,   gedeeld   via onze    website    en    facebook.    Deze    foto’s    kunnen    ook    gebruikt    worden    als    promotie    voor    onze    vereniging.    De    deelnemer    geeft toestemming   voor   het   maken   van   foto’s   tijdens   de   activiteiten   en   verleent   hierbij   de   organisatie   het   recht   om   zonder   beperking   de   foto’s te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Eigendom Sommige   namen,   tekens   en   logo's   die   op   deze   site   worden   gebruikt   (bijvoorbeeld   het   logo   en   de   naam   van   Orde   van   Hingene,   etc.   ...) zijn uitsluitend eigendom van onze vereniging en mogen niet gereproduceerd worden. Klachten over tekstformulering Altijd   bestaat   er   de   kans   dat   sommige   teksten   verkeerd   geïnterpreteerd   kunnen   worden.   Hiervoor   willen   wij   ons   alvast   verontschuldigen, indien   dit   het   geval   mocht   zijn.   Onze   vereniging   haalt   de   informatie   uit   verschillende   bestaande   teksten,   o.a.   uit   archieven   (gemeentelijk, landelijk,   militair,   etc.).   We   proberen   elke   keer   rekening   te   houden   met   nabestaanden,   doch   ook   zonder   inbreuk   te   doen   op   de geschiedenis.   Indien   wij   verwijzen   naar   personen,   dan   bestaan   hierover   sluitende   bewijzen   in   de   vorm   van   documenten,   notulen, bidprenten, etc. Echter staan wij open voor opbouwende kritiek of tekstvoorstellen waarbij beide partijen genoegen in vinden.