Een reis door de tijd ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Sint Thomasvloed De Sint-Thomasvloed trof vooral Holland. Verschillende malen dit jaar was Holland getroffen door overstromingen. Dit resulteerde in het breken van dijken langs de Maas. De Stormvloed van 1163 had tot gevolg dat de monding van de Oude Rijn bij Katwijk, die al bijna geheel verzand was, volledig werd gesloten. De dijkdoorbraken in combinatie met de Stormvloed van 21 december 1163 zorgden namelijk voor een groot transport van gronddeeltjes van het gebied bij de dijkdoorbraak naar het binnengebied. Dit sediment bezonk vooral in de ondiepere delen, daar stroomde het water immers vrij rustig. Een van de plekken waar het ondiep was, was bij de monding van de Oude Rijn. Belangrijk gevolg van deze blokkade van de monding van de Oude Rijn was, dat de Rijn zijn water niet meer kon lozen op de Noordzee. Hierdoor liepen de polders in Holland één voor één onder water. Onder leiding van Graaf Floris III werd in 1165, zonder enige vooraankondiging, de Oude Rijn bij Zwammerdam afgedamd en had vanaf dat moment ook Utrecht met wateroverlast te kampen, hetgeen tot een kortstondige oorlog tussen Utrecht en Holland leidde. Rond 1200 werd een nieuwe afwatering gegraven via de Haarlemmermeer naar het noorden en werd het waterprobleem definitief opgelost.

806

Sint Thomasvloed: overstroming in het Scheldebekken.

843

Klein-Brabant hoort bij Lotharingen, na de verdeling van het Frankische Rijk in Verdun.

910

Het    land    van    Bornem    (waaronder    ook    Hingene)    wordt    door    Karel    de    Eenvoudige,    koning    der    Franken,    geschonken    aan    de bisschoppelijke kerk van Luik. Later wordt het land te leen gegeven aan de graven van Vlaanderen.

1057

Tijdens een Rijksdag in Keulen sluit Boudewijn V een overeenkomst om het land van Bornem definitief bij Vlaanderen aan te hechten.

1100

Rond   deze   tijd   is   er   sprake   van   Lodewijk,   heer   van   Hingene.   Zijn   dochter   Petronella   trouwt   met   Boudewijn   van   Herzele,   wiens   broer tweede   abt   van   de   abdij   van Affligem   is.   Heel   waarschijnlijk   woont   Lodewijk   op   het   Hof   van   Hingene.   Een   hoeve   die   waarschijnlijk   omwald of   versterkt   is.   Het   domein   is   gelegen   op   een   kruispunt   van   twee   redelijk   belangrijke   wegen,   en   situeert   zich   te   midden   van   de   Kleine   en de Grote Kouter. Eerste   vermelding   van   de   parochie   Sint   Stefaan   in   Hingene,   ontstaan   uit   de   moederparochie   in   Bornem.   In   deze   periode   wordt   ook   voor het   eerst   melding   gemaakt   van   de   parochie   Sint   Margaretha   in   Haasdonk   (Nattenhaasdonk).   De   parochie   zal   later   verhuizen   naar Wintam.

1120

Eerste   geschreven   vermelding   van   het   domein   waar   later   het   kasteel   van   Hingene   komt,   en   waarin   een   "oud   gebouw"   wordt   vermeld.   Dat dus blijkbaar al veel langer bestaat.

1487

Overstroming van de Schelde, waardoor de kerk van Nattenhaasdonk in het water staat.

1517

"Transport   van   Vlaenderen"   (handelend   over   de   verdeling   van   de   belastingen   van   de   heerlijkheden   van   het   graafschap   Vlaanderen):"... ende   de   drye   dorpen   Bornem,   Hingene   en   Mariekerke,   geconsigneert   ende   geborneert   waeren   ende   gesloten   door   de   selve   revieren, maeckende   gelyck   een   eylant,   soo   en   was   het   niet   te   verwonderen   dat   deze   geheele   contraye   was   geheeten,   soo   by   cosmograpeh   als anersindts 't landt van Bornhem ... wesende de selve contraye oock by sommigen genoemt Cleyn Brabant".

1535

De heerlijkheid Hingene wordt verkocht aan Hendrik Van Nassau. De basis van het kasteel d'Ursel wordt gelegd door het bouwen van een stenen huis door Thibault Barradot (rentmeester van Rumst).

1554

Dijkbreuk   in   Hingene,   met   overstromingen   als   gevolg.   Er   worden   een   aantal   wielen   gevormd.   Het   zogenaamde   "Hingene-wiel",   modo "Groot en Klein Wiel" in het noordwesten is een overblijfsel van een dijkbreuk in 1554.

1556

Thibault   Barradot   is   ontvanger   van   Rumst   en   ontvanger   van   het   land   van   Bornem.   Hij   woont   als   rentmeester   op   het   kasteel   van   Bornem. Thibault   Barradot   en   zijn   vrouw   verkopen   hun   eigendom   in   Hingene,   wat   in   de   akte   omschreven   wordt   als   "een   steyne   huys   ende   hoff", aan   ridder   Dierick   Van   de   Werve,   burgemeester   van   Antwerpen.   De   familie   Van   de   Werve   verbouwt   het   eigendom   tot   een   omwald buitengoed met een toren en duiventillen. De bouwwerken duren tot 1608.

1560

Het kasteel van Hingene komt in handen van de Heren van Ursel. Gaspard   Schetz   koopt   via   zijn   broer   Melchior   de   heerlijkheid   Hingene   en   zijn   afhankelijkheden   van   Willem   van   Oranje,   die   het   zelf   had geërfd   in   1545.   Melchior   Schetz   komt   voor   41.000   gulden   in   bezit   van   Willebroek   en   Ruisbroek.   Melchior   Schetz   is   een   bankier   in Antwerpen.

1606

Meerdere dijkbreuken met overstromingen als gevolg.

1608

Het   kasteel   en   het   Hof   van   Blommenschot   wordt   door   de   weduwe   van   Louis   Van   de   Werve   (schoondochter   van   Thierry   Van   de   Werve) aan   Conrard   Schetz.   Zo   wordt   het   kasteel   van   Hingene   eigendom   van   Conrard   Schetz.   Hij   is   baron   van   Hoboken   en   heer   van   Hingene. Het kasteel wordt grondig verbouwd: een tweede toren, inrichting van een kapel... Hij zal in 1617 het wapen van d'Ursel aannemen.

1610

De parochieregisters van Hingene worden in gebruik genomen.

1632

Conrard Schetz junior wordt eigenaar van het Hingense domein d'Ursel. Hij is een tijdlang plaatsvervanger van de heer van Antwerpen.

1638

Conrard Schetz mag de titel graaf d'Ursel voeren.

1653

Bisschop Triest van Gent werd geschorst, en verblijft op het kasteel van Hingene (van mei tot augustus).

1658

In   Hingene   spoelt   de   sluis   van   het   Oudbroek   weg.   Het   binnenstromende   water   spoelt   tot   in   Branst.   Hierop   vaardigt   Filips   IV   een   octrooi uit, om het gebied 5 jaar vrij te stellen van staatslasten.

1660

Conrard   Schetz   overlijdt   en   wordt   opgevolgd   door   zijn   zoon   François.   Door   de   bijna   permanente   oorlogvoering   in   de   Nederlanden,   maken ze   financieel   gezien   zware   tijden   door.   Hij   is   opperjager   en   woudmeester   van   Vlaanderen,   kolonel   en   later   generaal   in   het   leger   van   Karel II van Spanje.

1662

10   mei:   een   groots   vuurwerk   bij   de   ontvangst   van   François,   2de   graaf   d'Ursel   en   graaf   van   het   Heilig   Rijk.   Hij   is   getrouwd   met   Honorine de Hornes.

1683

De   Fransen   verjagen   de   Spanjaarden   uit   Klein-Brabant.   Maar   de   Fransen   stichten   talrijke   branden,   en   vernielen   eigendommen   in meerdere gemeenten in de streek.

1696

Conrard Albert graaf d’Ursel wordt heer van Hingene. Hij zal in 1716 hertog worden benoemd. (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY)

Een reis door de tijd