Kon. TK De Morgenster VERENIGINGEN ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Ook zin om op de planken te staan? Meer info: www.toneelkring-demorgenster.be
Oprichtingsjaar: 1962 Naam bij oprichting: De Morgenster Het   gebeurde   allemaal   in   een   lokaaltje   achter   de   toenmalige   bibliotheek,   naast   de   parochiezaal   (waar   nu   de   turnzaal   is)   op   25   november   1962.   Bij   de eerste   vergadering,   waar   de   oprichting   een   feit   zou   worden,   waren   onder   andere   aanwezig:   E.P.   Van   Damme ,   Pieter   De   Rijcke,    Louis   Van   Herbruggen , Edmond   De   Wachter ,   Fons   Desmedt ,   Daniël   Van   den   Bossche    en   Frans   Cools .   Een   nieuwe   vereniging   oprichten   is   één   ding,   maar   dan   komt   nog   de uitdaging   bij   het   vinden   van   een   gepaste   naam.   Bij   de   brainstormsessie   kwamen   verschillende   namen   aan   het   licht.   Uiteindelijk   werden   er   vier   namen genoteerd:   Spoetnik,   De   Morgenster,   Taal   en   Kunst   en   Hingense   Komedie.   Na   een   stemronde   stond   de   definitieve   naam   vast:   Toneelkring   “De Morgenster”. Noot:   Het   zou   niet   zo   origineel   geweest   zijn   mocht   het   bestuur   gekozen   hebben   voor   Taal   en   Kunst.   In   Eikevliet   was   er   trouwens   al   een   toneelkring   die deze naam in het vaandel droeg. Het   eerste   bestuur   bestond   uit   Daniël   Van   Den   Bossche ,   die   de   taak   van   voorzitter   op   zich   nam;   Louis   Van   Herbruggen ,   die   de   vergaderingen   zou notuleren   en   de   financiële   kant   van   de   kring   ging   beheren   als   een   goede   huisvader   en   de   bestuursleden:   Fons   Desmedt ,   Pieter   De   Rijcke    en   E.P.   Van Damme , de toenmalige onderpastoor van de parochie Hingene. De   eerste   vertoning   die   de   toneelgroep   in   het   patronaat   op   de   planken   bracht   was   “Eén   dag   minister”,   we   schreven   1963.   Het   decor   was   opgebouwd   uit lichte   panelen   en   bekleed   met   doodgewoon   behangpapier,   wat   betekende   dat   deze   stukken   heel   licht   en   fragiel   waren.   In   de   eerste   periode   van   de toneelkring   was   het   uitsluitend   een   mannenaangelegenheid,   want   er   mocht   absoluut   geen   gemengd   toneel   gespeeld   worden   in   het   patronaat.   En   toch was   de   eerste   souffleur   een   vrouw,   Celine   De   Wachter   genaamd.   Ze   zat   heel   bescheiden   in   het   souffleurshokje,   onder   de   scène.   “Eén   dag   minister” werd   opgevoerd   door   Frans   Cools ,   Lode   Van   Herbruggen ,   Daniël   Van   den   Bossche ,   Pieter   De   Rijcke ,   Pierre   Blommaert    en   Fons   Desmedt ,   onder de algemene regie van huisregisseur Jan Roskam . Toneelkring De Morgenster was begonnen aan zijn lange reis in het verenigingslandschap. “Al   na   de   eerste   vertonen   werd   er   gesproken   over   het   spelen   van   gemengd   toneel.   Wij   met   een   klein   hartje   naar pastoor   Loos.   Tot   onze   verbazing   bleek   Dhr.   Loos   toch   zijn   zegen   te   geven,   maar   enkel   mits   goedkeuring   van   de   Deken van   Puurs.   En   je   kan   het   al   raden   dat   we   bij   Deken   De   Block   bot   vingen.   “Neen!!!   Dat   mag   niet!!   Dat   kan   ik   enkel toestaan   bij   uitzonderlijke   gelegenheden   zoals   het   jubileum   van   de   pastoor   of   voor   een   andere   parochiale   reden”   sprak hij.   Dus   moesten   wij   uitkijken   naar   een   nieuwe   locatie   en   dat   vonden   we   in   zaal   “De   Zwaan”,   achter   het   gelijknamige café.” Fons Desmedt In   zaal   De   Zwaan   was   er   totaal   geen   enkele   voorziening   om   een   toneelopvoering   te   kunnen   laten   doorgaan.   Vier   bestuursleden   zorgden   voor   de   som   van duizend   Belgische   frank   en   daar   kon   Jan   Roskam   met   aan   de   slag.   Het   nodige   materiaal   werd   aangekocht   en   de   bouw   van   een   podium   met   schermen kon   aangevat   worden.   Momenteel   is   ditzelfde   podium   nog   steeds   in   gebruik,   wat   toch   op   de   degelijkheid   kan   wijzen.   De   belichting   bestond   uit   lampen onder   een   kapje,   opgesteld   aan   de   rand   van   het   podium.   In   1964   ging   de   eerste   vertoning   in   De   Zwaan   door   getiteld   “Gerrie’s   Wraak”   of   was   het   de   zoete wraak van De Morgenster. “Na   de   vertoning   van   “Gerrie’s   Wraak”   trakteerde   ‘Jef   van   De   Zwaan’   (Jef   Siebens)   ons   op   een   etentje   bij   ‘den   drukker’ Dèsiré   Thiry   in   café   “Plantijn”.   Hij   verwende   ons   op   een   vrijdagavond   op   kip   met   curry.   ’s   Zondags   gaf   onderpastoor Van   Damme   een   preek:   “Vrijdag   is   vlees   derven…ook   voor   verenigingen   en…   kip   is   ook   vlees!!!”.   Dat   wisten   we   dan ook weer al.” Fons Desmedt Van   toen   af   aan   verzorgde   onze   kring   jaarlijks   toneelproductie   met   overbekende   stukken   zoals   “De   Paradijsvogels”,   “Slisse   Bouwt”,   “De   Spaanse   Vlieg”, “De   Fatale   Datum”   en   nog   vele   anderen   die   de   revue   passeerden.   Al   deze   toneelproducties   stonden   tot   1981   onder   de   algemene   regie   van   Jan   Roskam . Hij   was   een   écht   monument   voor   de   toneelkring.   De   drijvende   kracht   en   een   ‘Manusje   van   alles”.   Zo   koos   hij   zorgvuldig   de   toneelstukken   uit,   regisseerde deze   en   had   hij   naast   de   taak   van   regisseur   ook   de   leidende   taak   over   de   ‘Studio’.   De   ‘Studio’   bestond   uit   een   groep   mensen   die   de   taak   had   om   een gepast   decor   te   voorzien   bij   het   gekozen   toneelstuk.   Dat   Jan   zeer   toegewijd   was   kon   je   merken   aan   het   feit   dat   hij   zijn   eigen   handgemaakte schouwmantel bij hem thuis uitbrak, omdat hij deze even nodig had als decorstuk tijdens de voorstelling van “Het gezin Van Paemel”. In   1969   en   1970   nam   “De   Morgenster”   deel   aan   een   jeugdtoneeltornooi   van   het   A.K.V.T.   te   Mechelen   met   de   productie   “Smidje   Smee”,   waar   jongeren   uit Hingene   dertig   minuten   lang   het   beste   van   zichzelf   konden   geven.   Beide   deelnamen   draaiden   uit   op   een   teleurstelling   voor   de   jongeren.   De   kritiek   sneed er   bij   sommige   diep   in.   Tijdens   de   rit   naar   huis   besloot   men   niet   bij   de   pakken   te   blijven   zitten.   In   een   opwelling   sprak   één   van   de   inzittenden   “Wel,   dan spelen   we   voortaan   toneel   voor   het   plezier   en   niet   omwille   van   prestige!”   Zo   zag   “Jeugdtoneelkring   De   Morgenster”   het   levenslicht.   De   jeugdafdeling kreeg   een   eigen   bestuur   met   de   nodige   middelen   en   zo   kon   de   gemeente   Hingene   voortaan   genieten   van   toneel   dat   door   de   eigen   jeugd   op   de   planken werd gebracht. Vanaf   1971   begon   de   kring   ook   een   tweede   productie   in   maart   te   introduceren.   Deze   producties   waren   niet   voor   eigen   rekening,   maar   steeds   ten   voordele van   een   plaatselijke   vereniging.   Zo   trad   toneelkring   De   Morgenster   op   voor   de   parochie,   de   plaatselijke   K.W.B.,   het   kerkkoor   Sint-Stefanus,   KVK   Hingene, de   Scheldelandcrossers,   Chirojongens   Hingene,   de   Vrije   Basisschool   Hingene,   de   jeugd   van   KVK   Hingene   en   Ziekenzorg   Hingene.   Ook   in   dit   jaar   startte het “Jeugdtoneel” met haar eerste opvoering “Merlijn De Tovenaar”. Sinds   1975   werden   de   jaarlijkse   toneelproducties   gespreid   over   twee   weekend.   Het   tweede   weekend   speelde   “De   Morgenster”   steeds   ten   voordele   van “Ziekenzorg   Hingene”   en   de   link   met   de   organisatie   waarin   zieke   mensen,   zorgbehoevenden   én   gezonden   het   voor   elkaar   opnemen   zal   blijven   bestaan. Heden ten dage worden deze mensen steeds uitgenodigd om de ‘Generale Repetitie’ bij te wonen. In   1981   stopt   Jan   Roskam    met   regisseren   en   dit   na   29   toneelproducties   onder   zijn   absolute   leiding.   Hij   werd   opgevolgd   door   Petrus   Buyst ,   die   meteen van   start   ging   met   het   stuk   “Groenten   uit   Balen”   van   Walter   Van   den   Broeck.   Jan   bleef   nog   wel   actief   als   decorbouwer   bij   “Studio   Morgenster”.   De toneelkring zal vanaf dan ook een extra voorstelling verzorgen in “Het Volkshuis” in Bornem. In   1987   bestond   de   vereniging   25   jaar   en   voor   deze   gelegenheid   deden   ze   voor   het   eerst   beroep   op   een   externe   regisseur.   De   eer   viel   te   beurt   aan   de amateurtoneelspecialist   van   Klein-Brabant,   Juul   Lambrechts   (°1923).   Hij   regisseerde   uit   zijn   eigen   repertoire   “Den   Tore   van   Bazel”.   Dit   stuk   werd eveneens gebracht in “De Boomgaard” te Bornem en “De Kollebloem” te Puurs, die op de avond van 14 februari 1988 volledig was uitverkocht. In   1991   deed   “De   Morgenster”   nogmaals   beroep   op   Juul   Lambrechts    voor   de   opvoering   van   “De   orchideeënkwekers”,   ook   een   theaterstuk   uit   zijn   eigen werk. Ondertussen   had   “Studio   Morgenster”   in   de   zaal   van   café   “De   Zwaan”   gezorgd   voor   een   echt   schouwburggevoel   met   klapzetels   op   verschillende   niveaus zodat   de   zichtbaarheid   voor   het   publiek   enorm   zou   verbeteren.   In   mei   1992   werd   de   schouwburg   “Ter   Dilft”   in   Bornem   geopend   en   speciaal   voor   deze gelegenheid   kwamen   de   vier   Bornemse   toneelverenigingen   (Krokant,   Bloeiende   Rozen   Concordia,   Taal   en   Kunst   en   natuurlijk   De   Morgenster)   samen   om het   theaterstuk   “De   Familie   Cleyn-Legrand”   gezamenlijk   op   te   voeren.   Dit   theaterstuk   werd   trouwens   ook   voor   deze   gebeurtenis   geschreven   door   Juul Lambrechts.   Het   fenomenale   decor,   dat   op   een   andere   locatie   werd   opgebouwd,   kon   niet   op   de   scéne   en   moest   zelfs   gedeeltelijk   gekortwiekt   worden. Het   waren   onze   eigen   mensen   van   de   studio   die   aan   de   opbouw   hadden   meegewerkt.   Wie   de   kleine   berekeningsfout   maakte,   konden   we   niet achterhalen. Toneelkring   “De   Morgenster”   engageerde   zich   ook   voor   andere   plaatselijke   activiteiten.   Ze   richten   in   of   werkten   mee   aan   o.a.   “De   Dreeffeesten”,   “De Kasteelfeesten”,   “Doe-Weekend”,   “Criterium   Liggende   Wip-schieting”,   “De   Paashaastochten”,   vieringen   van   100-jarigen   zoals   ‘Juffra   Jeanne’   en   ‘Fieke’, “Parkrock”,    “Muziek    in    het    Park”    en    vele    andere.    De    vereniging    ging    zelf    ook    op    theaterbezoek    van    o.a.    “Minard-Gent”,    ”K.N.S.    Antwerpen, “Poesjenellenkelder” in Antwerpen en natuurlijk werden de opvoeringen van de zusterverenigingen uit Groot-Bornem jaarlijks bijgewoond. In   1993   organiseerde   de   vereniging,   in   samenwerking   met   Havesdonckhoeve   vzw,   een   openluchtvoorstelling   op   het   erf   van   de   Havesdonckhoeve.   Het meesterwerk   van   Cyriel   Buysse   “Het   Gezin   van   Paemel”,   werd   met   meer   dan   honderd   acteurs,   actrices   en   figuranten   opgevoerd   op   het   erf   in Nattenhaasdonk.   Tijdens   de   zomermaanden   werd   er   bijna   dagelijks   gerepeteerd   en   promotie   gevoerd.   Toen   kon   dit   nog.   Heden   is   het   moeilijk   om diezelfde motivatie van weleer aan de dag te leggen. De   samenwerking   in   1993   was   zo’n   succes   dat   men   in   1998   zich   terug   wou   wagen   aan   een   tweede   openluchtvoorstelling.   Ter   gelegenheid   van   het   200ste herdenkingsjaar   van   de   Boerenkrijg   bracht   “De   Morgenster”   het   toneelstuk   “De   Boerenkrijg   in   Nattenhaesdonck”   ten   berde.   Ook   deze   keer   was   het   een succesverhaal.   Jammer   dat   de   laatste   opvoering   niet   kon   doorgaan   door   het   slechte   weer.   Onophoudelijke   regenval   zorgde   voor   roet   in   het   eten,   maar hoe jammer het ook was, er werd nog hartelijk gelachen en gedronken onder de warmte van de dakpannen. In   2006   kwam   het   verhaal   in   zaal   “De   Zwaan”   ten   einde.   De   naar   huidige   normen   slechte   staat   van   het   podium   zorgde   ervoor   dat   men   zou   verhuizen   naar de   gloednieuwe   theaterzaal   in   het   “Gemeenschapshuis”   van   Hingene   aan   de   Vleminckxstraat   (in   de   vroegere   gemeentelijke   jongensschool).   Het   laatste stuk   dat   werd   opgevoerd   in   “De   Zwaan”   was   “Paljas”   en   het   eerste   theaterstuk   dat   in   de   nieuwe   theaterzaal   werd   gespeeld   droeg   de   naam “Familietrekjes”. In   2012   werd   “De   Morgenster”   vijftig   jaar   en   dit   gouden   jubileum   werd   uitvoerig   gevierd   met   een   gezellig   teerfeest,   een   gezellige   receptie   en   een tentoonstelling.   Midden   dit   gouden   jaar   droeg   voorzitter   Fons   Desmedt    de   fakkel   over   aan   zijn   opvolger   Harry   Van   Eetvelt.    Fons   kreeg   de   titel   van erevoorzitter toegewezen. Jammer genoeg werd er in dat jaar geen toneel gespeeld. Op 5 augustus 2014 kreeg toneelkring “De Morgenster” het statuut van ‘Koninklijke’ door toegewezen door Zijne Majesteit de Koning. Voorzitters Daniël Van den Bossche (1962-?) Fons Desmedt (?-2012) Harry Van Eetvelt (2012-…)     Toneelkring De Morgenster Status vereniging: Actief Contactgegevens: Harry Van Eetvelt - Ruipenbroekstraat 13 – 2880 Hingene/Wintam E-mail: info@toneelkring-demorgenster.be WEBSITE