Privacy Statement ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
(Versie 30-03-2018) Erfgoedkring Orde van Hingene hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens  (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In    deze    privacyverklaring    willen    we    heldere    en    transparante    informatie    geven    over    (welke    gegevens    we    verzamelen)    hoe    wij    omgaan    met persoonsgegevens.   Wij   doen   er   alles   aan   om   uw   privacy   te   waarborgen   en   gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens.   Erfgoedkring   Orde   van Hingene houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: uw   persoonsgegevens   verwerken   in   overeenstemming   met   het   doel   waarvoor   deze   zijn   verstrekt,   deze   doelen   en   type   persoonsgegevens   zijn     beschreven in deze Privacyverklaring; verwerking   van   uw   persoonsgegevens   beperkt   is   tot   enkel   die   gegevens   welke   minimaal   nodig   zijn   voor   de   doeleinden   waarvoor   ze   worden verwerkt; vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als   Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens.   Indien   u   na   het   doornemen   van   onze   privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Orde van Hingene Barelveldweg 8 2880 Bornem eenhartvoorhingene@gmail.com Waarom verwerken wij persoonsgegevens Uw  persoonsgegevens worden door Erfgoedkring Orde van Hingene verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Erfgoedkring Orde van Hingene; (uitvoering overeenkomst) Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- of gsm-nummer, e-mail Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, lid sinds We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verstrekking aan derden De   gegevens   die   u   aan   ons   geeft   kunnen   wij   aan   derde   partijen   verstrekken   indien   dit   noodzakelijk   is   voor   uitvoering   van   de   hierboven   beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het Online Formulieren Management Systeem (ledenlijst, …) Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder   zullen   wij   de   door   u   verstrekte   gegevens   niet   aan   derden   doorgeven   (andere   partijen   verstrekken),   tenzij   dit   wettelijk   verplicht   en   toegestaan is.   Een   voorbeeld   hiervan   is   dat   de   politie   in   het   kader   van   een   onderzoek   (persoons)gegevens   bij   ons   opvraagt.   In   een   dergelijk   geval   dienen   wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.   Tevens   kunnen   wij   persoonsgegevens   delen   met   derden   indien   u   ons   hier   (schriftelijk)   toestemming   voor   geeft.   U   heeft   het   recht   deze   toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij   verwerken   enkel   en   alleen   persoonsgegevens   van   minderjarigen   (personen   jonger   dan   16   jaar)   indien   daarvoor   schriftelijke   toestemming   is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   bewaart   persoonsgegevens   niet   langer   dan   noodzakelijk   voor   het   doel   waarvoor   deze   zijn   verstrekt   dan   wel   op   grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de betrokkene lid is van de vereniging. De persoonsgegevens blijven 5 jaar bewaard nadat het lidmaatschap is stopgezet. Beveiliging van de gegevens Wij   hebben   passende   technische   en   organisatorische   maatregelen   genomen   om   persoonsgegevens   van   u   te   beschermen   tegen   onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Erfgoedkring Orde van Hingene van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens U   heeft   recht   op   inzage   en   recht   op   correctie   of   verwijdering   van   de   persoonsgegeven   welke   wij   van   u   ontvangen   hebben.      Bovenaan   dit   privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.eenhartvoorhingene.be . Om   misbruik   te   voorkomen   kunnen   wij   u   daarbij   vragen   om   u   adequaat   te   identificeren .   Om   uw   identiteit   te   controleren   vragen   wij   u   om   een   kopie van   uw   identiteitskaart   mee   te   sturen.   We   raden   je   sterk   aan   om   daarbij   je   pasfoto   onzichtbaar   te   maken   en   erbij   te   vermelden   dat   het   om   een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook   heeft   u   het   recht   om   de   door   u   verstrekte   gegevens   door   ons   te   laten   overdragen   aan   uzelf   of   in   opdracht   van   u   direct   aan   een   andere   partij.   Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht   u   een   klacht   hebben   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   dan   vragen   wij   u   hierover   direct   contact    met   ons   op   te   nemen.   U   heeft   altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Hyperlinks en verwijzingen Op   of   via   deze   website   word   je   met   hyperlinks   doorverwezen   naar   websites   van   andere   instanties   en   organisaties,   en   naar   informatiebronnen   die   door derden   worden   beheerd.   Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   beschikt   voor   deze   sites   over   geen   enkele   technische   of   inhoudelijke   controle   of   zeggenschap en   kan   daarom   geen   enkele   garantie   bieden   over   de   volledigheid   of   juistheid   van   de   inhoud   en   over   de   beschikbaarheid   van   de   websites   en informatiebronnen. De   hyperlinks   naar   andere   websites   houden   geen   enkele   bekrachtiging   in   van   de   externe   site   of   van   de   inhoud   ervan.   De   links   worden   je   ter informatie   en   voor   jouw   gebruiksgemak   aangeboden.   Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   aanvaardt   geen   aansprakelijkheid   voor   rechtstreekse   of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Wijziging privacy statement Erfgoedkring   Orde   van   Hingene   kan   zijn   privacy   statement   altijd   wijzigen.   Van   deze   wijziging   zullen   we   een   aankondiging   doen   op   onze   website.   De laatste   wijziging   gebeurde   op   30   maart   2018.    Oudere   versies   van   ons   privacy   statement   zullen   in   ons   archief   worden   opgeslagen.   Stuur   ons   een   e- mail als u deze wilt raadplegen.