Edward Claessens - Socialistisch boegbeeld ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Edward Claessens

Edward   Frans   Claessens,   geboren   in   Eikevliet   (Hingene)   op   14   november   1885,   stamt   uit   een   liberaal   arbeidersgezin   van   6   kinderen   (5   jongens   en   1 meisje).   Als   zijn   vader,   Carolus   Ludovicus,      nachtwaker   wordt   op   de   cementfabriek   te   Niel,   verhuist   het   gezin   naar   de   gemeente   Niel.   Op   12-jarige   moet Edward   gaan   werken   op   de   kuiperij   van   deze   fabriek.   Als   jongeling   is   hij   een   verwoed   turner   en   zelfs   amateur   renner,   doch   hij   heeft   ook   een   sterke voeling   met   de   wantoestanden   op   de   fabriek   en   de   omliggende   steenbakkerijen.   Zijn   vrije   tijd   verdeelt   hij   over   het   turnen   en   (zelf)studie,   later   door avondschool.   In   1911   wordt   hij   lid   van   de   socialistische   fanfare   en   schrijft   zich   2   jaar   later   in   bij   de   BWP,   de   Belgische   Werkliedenpartij.   Mee   onder   zijn impuls   wordt   de   socialistische   vrouwengroep   gesticht   in   1913,   de   plaatselijke   afdeling   van   de   centrale   Bouw   en   Hout,   de   turnkring   ‘Voor   Geest   en Lichaam’   en   in   1917   de   zangkring   “De   vrije   Stem”.   Tijdens   WOI   spelen   de   socialisten   een   belangrijke   rol   bij   het   Nationaal   Hulp-   en   Voedingscomité. Stuwende kracht hierbij is ook Edward Claessens. Na   WOI   wordt   hij   in   1921   als   BWP   verkozene   naar   de   gemeente   en   de   provincieraad   gestuurd.   Bij   de   verkiezing   eind   1926   behalen   de   socialisten   de volstrekte   meerderheid   en   kunnen   de   andere   partijen   niet   meer   om   hem   heen.   Vanaf   1927   wordt   onze   gemeente   voor   het   eerst   bestuurd   door   socialisten met   Edward   Claessens   als   burgemeester.   Het   brouwershuis   ‘De   Klok’   wordt   het   gemeentehuis,   hij   sticht   een   boekerij   en   zorgt   binnen   de   partij   voor   de aankoop van het Volkshuis. In 1932 wordt hij als senator gekozen. Dit mandaat wordt hernieuwd in 1936. Tijdens   de   oorlogsjaren   vlucht   het   gezin   Claessens   naar   Zuid-Frankrijk,   waar   het   al   die   jaren   verblijft.   Omstreeks   de   tijd   dat   de   terugtocht   naar   Niel wordt voorbereid, overlijdt Edward plotseling. Volgens onze gegevens ten gevolge van een verdrinkingsdood. Hij   wordt   begraven   in   het   dorpje   Verfeil.   Pas   6   jaar   later   wordt   zijn   lichaam   overgebracht   naar   Niel   waar   hij   herbegraven   wordt   onder   een   grote   publieke belangstelling.op 21 april 1951.

VGL Voor geest en lichaam

De   socialistische   turnkring   wordt   opgericht   in   1913   door   Edward   Claessens,   zelf   een   puik   keurturner.   De   eerste   trainingen   werden   gehouden   in   het toenmalige   «Estaminet-Feestzaal   Minerva»,   later   omgebouwd   tot   Apotheek   De   Werker,   nu   de   Apotheek   Multipharma.   Het   opschrift   op   de   gevel   wordt vervangen   door   «Socialistisch   Volkshuis».   Einde   1913   telt   de   kring   11   leden   en   20   leerlingen-jongens.   Tijdens   WOI   wordt   er   hardnekkig   voort   gewerkt en   in   1917   telt   men   28   leden   en   32   leerlingen-jongens.   De   eerste   barre   wordt   in   dit   jaar   door   de   turners   zelf,   in   de   zaal,   in   elkaar   gesmeed.   In   1919 wordt   het   eerste   verjaringsfeest   in   de   zaal   gegeven   door   «Voor   Geest   en   Lichaam»   en   krijgt   VGL   ook   haar   eerste   kringvaandel.   In   1920   wordt   een juffersafdeling   opgericht.   Edward   Claessens   wordt   in   dit   jaar   ook   medestichter   van   de   Antwerpse   Socialistische   Turngouw.   In   1921   trekt   de   kring   naar Seraing   en   neemt   er   deel   aan   de   1ste   Internationale   Arbeidersolympiade,   waar   de   afdelingleden,   onder   leiding   van   E.   Claessens,   de   «Eerste   Prijs   in   de Ere-afdeling   »   wegkapen.   In   1922   neemt   zij   deel   aan   het   Turnbondfeest   van   de   «Eerste   Arbeiders   jeugddag»   te   Antwerpen.   In   1924   krijgt   VGL   het   alleen beschikkingsrecht   over   haar   oefenzaal   en   tot   1940   wordt   de   turnkring   verder   uitgebouwd.   Tijdens   WOII   komt   de   bezetter   het   materiaal   uit   de   turnzaal opladen en moeten de oefeningen worden stopgezet. Na   de   bevrijding   steekt   de   vereniging   opnieuw   van   wal   met   een   verjongd   kader,   onder   voorzitterschap   van   de   heer   Van   Doninck.   In   de   volgende   jaren wordt de oefenzaal hersteld en opgeknapt. In 1950 kreeg de kring haar stormvaandel. In   1952   wordt   het   trommelkorps   opgericht   en   in   1956   neemt   de   latere   burgemeester   Jan   De   Borger,   zelf   een   begenadigd   turner,   het   voorzitterschap   van de   turnkring   op,   functie   die   hij   lang   zal   bekleden.   In   1959   worden   de   afdelingen   «Huismoeders»   en   «Kleuters»   opgericht,   terwijl   het   trommelkorps wordt   versterkt   met   beiaarden.   Er   volgen   succesrijke   deelnames   aan   nationale   en   internationale   wedstrijden,   bond-   en   gouwfeesten   met   talrijke   1ste   en 2de prijzen. In   haar   mooiste   jaren   is   «Voor   Geest   en   Lichaam»   één   van   de   grootste,   zo   niet   de   grootste   turnkring   van   de   provincie   Antwerpen.   Nog   steeds   behoort   zij tot   een   van   de   sterkste   turnkringen   van   de   Federatie.   Zij   is   een   bont   gezelschap   van   jeugd   en   volwassenen,   een   drumband,   een   jazz-   en   acroafdeling, recreademo, jumpersploeg, een jeugdwerking. In mei 2013 vierde ze haar 100-jarig bestaan.

Kwartierstaat stamboom Edward Claessens

Grootouders langs vaderskant Joannes   Franciscus   Claessens ,   geboren   op   4   juli   1818   te   Hingene   en   overleden   op   9   maart   1893   te   Hingene.   Joannes   huwde   op   19   april   1852   te Eikevliet met Isabella Maerevoet , geboren op 30 juli 1825 te Ruisbroek en overleden op 22 november 1896 te Hingene . Carolus werd geboren als derde kind van een gezin van acht. Grootouders langs moederskant Ludovicus   De   Decker ,   geboren   op   29   augustus   1829   te   Hingene   en   overleden   op   9   juni   1894   te   Wintam.   Ludovicus   huwde   op   22   jun   1861   te   Bornem   met Maria Theresia Coomans , geboren op 25 januari 1825 te Bornem en overleden op 9 december 1881 te Wintam . Maria werd geboren als tweede kind van een gezin van vier. Ouders Carolus   Ludovicus   Claessens ,   geboren   op   9   juli   1856   te   Hingene.   Carolus   huwde   op   12   mei   1883   te   Eikevliet   met   Maria   Justina   De   Decker ,   geboren   op   2 september 1862 te Hingene. Startpersoon Eduard Frans Claessens , geboren op 14 november 1885 te Eikevliet en overleden te Verfeil (Frankrijk) op 19 januari 1945. Bron: Niels Erfgoedarchief (NEA) - Socialistisch Archief Niel - Fragment uit tekst van Anita Peeters
Edward Claessens Bron: NEA
Optocht ter ere van de stichter van de turnkring Voor Geest en Lichaam. Bron: NEA
Edward Claessens 1838 - 1897 Foto verkregen via het Niels Erfgoedarchief (NEA), waarvoor onze dank.
Overbrenging van het lichaam van Frankrijk naar Niel, België (1951) Foto verkregen via het Niels Erfgoedarchief (NEA), waarvoor onze dank.