Portretrecht Fotoalbum Geschiedenis Orde van Hingene Allerlei Verenigingen Links Met dank aan Sponsors Evenementen OvH Contact Orde van Hingene
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Korte omschrijving  Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht en vloeit voort uit de wet op de privacy. Het geeft geportretteerde  personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op  de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet in alle gevallen publiceren.  De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige  rechten. Vrijwaring portretrecht Als socio-culturele en heemkundige vereniging hebben wij geen belang bij om eventueel bepaalde personen in een negatief daglicht te  plaatsen. Ons enige doel is om de volkse heemkunde (verenigingen, onderwijs, caféleven, ...) mooi in beeld te brengen zodat onze kinderen  en hun kinderen hierop kunnen terugkijken. Ook de persoon in kwestie of personen uit zijn naburige omgeving kunnen verdiepen in de  melancholiek. Terugkijken hoe het vroeger was, met als voorwendsel: “Vroeger was het beter”. Wil je ons project steunen? Heb je geen  probleem met het feit dat wij jouw beeltenis eventueel op deze website plaatsen? Om wettelijk zeker in orde te zijn, vragen wij om het  document vrijwaring portretrecht in te vullen en ondertekend terug te bezorgen. Dit is een basisdocument aangepast naar ons project.  Wij danken u alvast voor de inspanning en wij zullen jouw vertrouwen zeker niet schaden. Hierop zullen wij zeker toekijken.  U bent duidelijk herkenbaar op een foto en wenst dit niet Indien u foto's verwijderd wil hebben uit een foto-album (of andere door auteursrechten beschermde informatie), dient u contact op te nemen  via ons e-mailadres: disclaimer@eenhartvoorhingene.be Zo kunnen we eventueel tot een compromis komen betreffende de specifieke foto of bieden wij de mogelijkheid jouw gezicht te blurren  (onherkenbaar maken).  U dient onderstaande procedure wel volledig te volgen.  U kan zich beroepen op het portretrecht om een foto verwijderd te krijgen (wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige  rechten, artikel 10).  Let erop dat u enkel portretrecht hebt indien u duidelijk herkenbaar bent op de foto en u ook hoofdonderdeel uitmaakt van de foto.   Voorbeeld: bij een foto van een kerk waar u toevallig één van de tientallen mensen bent die toevallig voorbij lopen heeft u geen portretrecht  en kan u de foto niet laten verwijderen door onze procedure.  Let erop dat u waarschijnlijk geen beroep kan doen op het portretrecht indien u een “bekende persoon” bent.  Politici, magistraten,  bedrijfsleiders, filmsterren, kunstenaars, sportfiguren en andere publieke figuren worden verondersteld toe te staan dat hun afbeelding wordt  gebruikt.  Ook als gewone burger moet je aanvaarden dat je in het kader van actualiteitsverslaggeving gefotografeerd kan worden, bijvoorbeeld bij  een openbare manifestatie.  Beeldjournalisten kunnen altijd opnamen maken van een openbare plaats, mét de personen die zich daar op  dat moment bevinden,bijvoorbeeld in een justitiepaleis.  Volgende procedure kan misschien omslachtig lijken.  We willen echter de rechten van beide partijen beschermen.  Het komt zeer frequent  voor dat grappenmakers allerlei dingen beweren.  Gezien internet erg anoniem is, valt het niet op te maken uit een e-mail of een klacht  ernstig is. In de omgekeerde situatie zou u het ook niet graag hebben dat zomaar foto's uit uw foto-album zouden verwijderd worden omdat iemand  zou beweren dat men op de foto staat.  PROCEDURE VERWIJDEREN PERSOONSFOTO'S (notice & takedown)  Let erop dat deze procedure enkel kan gevolgd worden door de persoon die duidelijk zichtbaar is op een foto.  U kan NIET in iemand  anders naam de procedure starten (ook niet voor familie); tenzij u voogd bent over een minderjarig kind.  Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor de tussenpersoon verifieerbaar afkomstig  zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Procureur des Konings. Een opsporingsinstantie of  inspectiedienst kan ook een "gewone" melding doen zoals elke particulier dat kan doen. Het is van belang dat de opsporings- of  inspectiedienst duidelijk maakt dat in deze situatie geen sprake is van een formeel bevel.  1. Een melding wordt bij voorkeur slechts gedaan nadat aannemelijk is dat de melder (u) en de inhoudsaanbieder (de  persoon die de informatie op de site plaatste) niet tot overeenstemming (kunnen) komen. De melder is verantwoordelijk  voor het doen van juiste en volledige meldingen.  2. Stel je eigen dossierreferentie op, dit wordt hieronder verder gebruikt. Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj).  Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008"  Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”      3. Maak een lijst op van exact welke foto’s u duidelijk zichtbaar bent en verwijderd wil hebben op basis van het portretrecht.   Dit is door specifiek elke url (beginnende met http://) van elke foto door te geven.   Elke url moet rechtstreeks verwijzen naar de foto, zodat het absoluut duidelijk is om welke foto(s) het gaat.  Voorbeeld: http://onderwijs0001.eenhartvoorhingene.be/#!album-182-25  Zet één url per regel, en zo alle url's onder elkaar.  Stuur deze lijst via e-mail naar disclaimer@eenhartvoorhingene.be , met in het onderwerp "Notice & takedown" gevolgd door uw  dossierreferentie (zie puntje 2) Voorbeeld onderwerp: "Notice & takedown - JANSSENS Maria 22-12-2008".  n het bericht staan dan alle url's van de foto(s) onder elkaar.  Druk deze lijst ook af op papier.  Teneinde te voorkomen dat bij de maatregelen méér inhoud verwijderd zou worden dan strikt noodzakelijk is het uiterst  belangrijk om zeer precies de informatie aan te geven waar en wat exact tegen de wet is.            4. Druk een kopie af van een officieel identificatiebewijs (paspoort,...) van uzelf MET foto.  Zorg ervoor dat op de kopie u zeer duidelijk te herkennen valt, zodat het voor ons duidelijk is dat u de persoon bent op de doorgegeven  foto’s. Indien u de procedure start voor een minderjarig kind, dient u naast een kopie van uw eigen identificatiebewijs, ook van uw kind mee  te sturen.  Zorg ervoor dat op deze kopie ook de foto van het kind duidelijk herkenbaar is.  Op de kopie moet tevens uw naam en handtekening duidelijk leesbaar zijn.       5. Maak een brief waarin u aangeeft dat u op de foto’s staat en dat u een "notice & takedown" vraagt aan SeniorenNet als provider op  basis van het portretrecht. Tevens vermeld u letterlijk in de brief "Ik geef aan in eer en geweten dat voor het gebruikte materiaal (lijst met url’s in bijlage) geen  toestemming werd verleend door mij om deze te publiceren op de aangegeven internetadressen door de aangegeven persoon.  Ik ben zelf  (of indien uw kind ‘Mijn minderjarig kind’)  duidelijk herkenbaar en ben centraal aanwezig op de foto’s en beroep mij op het portretrecht.". Vermeld ook letterlijk: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in deze 'notice & takedown' volledig correct is, dat ik wel  degelijk aanspraak maak op het portretrecht en dat het gaat om mijzelf op de foto (of indien uw kind (‘mijn kind’).  Ik aanvaard dat ik kan  vervolgd worden, inclusief eisen met schadevergoeding, indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice &  takedown’.".          Vermeld op de brief bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).         Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".          Vermeld in de brief ook het algemene adres van de foto of album.          Voorbeeld: http://onderwijs0001.eenhartvoorhingene.be/#!album-182-25          Vermeld op de brief uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer             6. Handteken, schrijf "gelezen en goedgekeurd" en dateer het document.      Parafeer alle andere papieren die u meestuurt (lijst van url's, bewijzen,...).       7. Stuur alles per post op naar:      Orde van Hingene      t.a.v. Abuse Foto-album      Barelveldweg 8     2880 Bornem      België      Vergeet tevens de e-mail uit puntje 3 niet te verzenden.      Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.       8. Na ontvangst zal onze vereniging oordelen of uw aanvraag gegrond lijkt.  Indien wij overtuigd zijn zal binnen een redelijke termijn de foto  verwijderd worden of zul je onherkenbaar gemaakt worden. U erkend dat Orde van Hingene haar bezoekers mag informeren.  Orde van Hingene kan steeds op de plaats waar de  informatie werd verwijderd een vermelding plaatsen van uw procedure, samen met de reden van verwijdering. Orde van  Hingene kan ook de brief uit puntje 5 publiceren, waarbij dan uw strikte persoonsgegevens (persoonlijke naam,...) in  onleesbaar werden gemaakt. Als u de procedure niet nauwkeurig volgt, niet de wettelijk verplichte informatie vermeld of  onvoldoende correct de gegevens doorgeeft wat precies verkeerd is (puntje 3) kan uw klacht ernstige vertraging oplopen of zelfs niet worden behandeld.