Portretrecht ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Korte omschrijving Het   portretrecht   is   een   bijzondere   beperking   van   het   auteursrecht   en   vloeit   voort   uit   de   wet   op   de   privacy.   Het   geeft   geportretteerde   personen   onder bepaalde   voorwaarden   het   recht   zich   te   verzetten   tegen   publicatie   van   hun   portret.   De   fotograaf   heeft   het   auteursrecht   op   de   door   hem   gemaakte   foto van een persoon, maar mag deze foto niet in alle gevallen publiceren. De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten . Vrijwaring portretrecht Als   socio-culturele   en   heemkundige   vereniging   hebben   wij   geen   belang   bij   om   eventueel   bepaalde   personen   in   een   negatief   daglicht   te   plaatsen.   Ons enige   doel   is   om   de   volkse   heemkunde   (verenigingen,   onderwijs,   caféleven,   ...)   mooi   in   beeld   te   brengen   zodat   onze   kinderen   en   hun   kinderen   hierop kunnen   terugkijken.   Ook   de   persoon   in   kwestie   of   personen   uit   zijn   naburige   omgeving   kunnen   verdiepen   in   de   melancholiek.   Terugkijken   hoe   het vroeger   was,   met   als   voorwendsel:   “Vroeger   was   het   beter”.   Wil   je   ons   project   steunen?   Heb   je   geen   probleem   met   het   feit   dat   wij   jouw   beeltenis eventueel   op   deze   website   plaatsen?   Om   wettelijk   zeker   in   orde   te   zijn,   vragen   wij   om   het   document   vrijwaring   portretrecht   in   te   vullen   en ondertekend   terug   te   bezorgen.   Dit   is   een   basisdocument   aangepast   naar   ons   project.   Wij   danken   u   alvast   voor   de   inspanning   en   wij   zullen   jouw vertrouwen zeker niet schaden. Hierop zullen wij zeker toekijken. U bent duidelijk herkenbaar op een foto en wenst dit niet Indien   u   foto's   verwijderd   wil   hebben   uit   een   foto-album   (of   andere   door   auteursrechten   beschermde   informatie),   dient   u   contact   op   te   nemen   via   ons e-mailadres: disclaimer@eenhartvoorhingene.be Zo   kunnen   we   eventueel   tot   een   compromis   komen   betreffende   de   specifieke   foto   of   bieden   wij   de   mogelijkheid   jouw   gezicht   te   blurren   (onherkenbaar maken). U dient onderstaande procedure wel volledig te volgen. U   kan   zich   beroepen   op   het   portretrecht   om   een   foto   verwijderd   te   krijgen   (wet   van   30   juni   1994   betreffende   het   auteursrecht   en   naburige   rechten, artikel 10). Let erop dat u enkel portretrecht hebt indien u duidelijk herkenbaar bent op de foto en u ook hoofdonderdeel uitmaakt van de foto. Voorbeeld:   bij   een   foto   van   een   kerk   waar   u   toevallig   één   van   de   tientallen   mensen   bent   die   toevallig   voorbij   lopen   heeft   u   geen   portretrecht   en   kan   u de foto niet laten verwijderen door onze procedure. Let   erop    dat   u   waarschijnlijk   geen   beroep   kan   doen   op   het   portretrecht   indien   u   een   “bekende   persoon”   bent.      Politici,   magistraten,   bedrijfsleiders, filmsterren, kunstenaars, sportfiguren en andere publieke figuren worden verondersteld toe te staan dat hun afbeelding wordt gebruikt. Ook   als   gewone   burger   moet   je   aanvaarden   dat   je   in   het   kader   van   actualiteitsverslaggeving   gefotografeerd   kan   worden,   bijvoorbeeld   bij   een   openbare manifestatie.        Beeldjournalisten    kunnen    altijd    opnamen    maken    van    een    openbare    plaats,    mét    de    personen    die    zich    daar    op    dat    moment bevinden,bijvoorbeeld in een justitiepaleis. Volgende   procedure   kan   misschien   omslachtig   lijken.      We   willen   echter   de   rechten   van   beide   partijen   beschermen.      Het   komt   zeer   frequent   voor   dat grappenmakers allerlei dingen beweren.  Gezien internet erg anoniem is, valt het niet op te maken uit een e-mail of een klacht ernstig is. In   de   omgekeerde   situatie   zou   u   het   ook   niet   graag   hebben   dat   zomaar   foto's   uit   uw   foto-album   zouden   verwijderd   worden   omdat   iemand   zou   beweren dat men op de foto staat. PROCEDURE VERWIJDEREN PERSOONSFOTO'S ( notice & takedown ) Let   erop   dat   deze   procedure   enkel   kan   gevolgd   worden   door   de   persoon   die   duidelijk   zichtbaar    is   op   een   foto.      U   kan   NIET   in   iemand   anders   naam   de procedure starten (ook niet voor familie); tenzij u voogd bent over een minderjarig kind. Meldingen   in   het   kader   van   een   opsporingsonderzoek   betreffende   een   strafbaar   feit   moeten   voor   de   tussenpersoon   verifieerbaar   afkomstig   zijn   van een   controle-   of   opsporingsdienst,   of   –   in   geval   van   een   wettelijk   bevel   –   van   de   Procureur   des   Konings.   Een   opsporingsinstantie   of   inspectiedienst kan   ook   een   "gewone"   melding   doen   zoals   elke   particulier   dat   kan   doen.   Het   is   van   belang   dat   de   opsporings-   of   inspectiedienst   duidelijk   maakt   dat in deze situatie geen sprake is van een formeel bevel. 1.   Een   melding   wordt   bij   voorkeur   slechts   gedaan   nadat   aannemelijk   is   dat   de   melder   (u)   en   de   inhoudsaanbieder   (de   persoon   die   de   informatie   op   de site plaatste) niet tot overeenstemming (kunnen) komen. De melder is verantwoordelijk voor het doen van juiste en volledige meldingen. 2. Stel je eigen dossierreferentie op , dit wordt hieronder verder gebruikt. Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj). Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008" Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”      3. Maak een lijst op van exact welke foto’s u duidelijk zichtbaar bent en verwijderd wil hebben op basis van het portretrecht. Dit is door specifiek elke url (beginnende met http://) van elke foto door te geven. Elke url moet rechtstreeks verwijzen naar de foto , zodat het absoluut duidelijk is om welke foto(s) het gaat. Voorbeeld:   http://onderwijs0001.eenhartvoorhingene.be/#!album-182-25 Zet één url per regel, en zo alle url's onder elkaar. Stuur   deze   lijst   via   e-mail   naar   disclaimer@eenhartvoorhingene.be    ,   met   in   het   onderwerp   "Notice   &   takedown"    gevolgd   door   uw   dossierreferentie    (zie puntje 2) Voorbeeld onderwerp: "Notice & takedown - JANSSENS Maria 22-12-2008". n het bericht staan dan alle url's van de foto(s) onder elkaar. Druk deze lijst ook af op papier. Teneinde   te   voorkomen   dat   bij   de   maatregelen   méér   inhoud   verwijderd   zou   worden   dan   strikt   noodzakelijk   is   het   uiterst   belangrijk   om   zeer   precies   de informatie aan te geven waar en wat exact tegen de wet is.          4.  Druk een kopie af van een officieel identificatiebewijs (paspoort,...) van uzelf MET foto . Zorg ervoor dat op de kopie u zeer duidelijk te herkennen  valt, zodat het voor ons duidelijk is dat u de persoon bent op de doorgegeven foto’s. Indien   u   de   procedure   start   voor   een   minderjarig   kind,   dient   u   naast   een   kopie   van   uw   eigen   identificatiebewijs ,   ook   van   uw   kind   mee   te   sturen.      Zorg ervoor dat op deze kopie ook de foto van het kind duidelijk herkenbaar is. Op de kopie moet tevens uw naam en handtekening duidelijk leesbaar zijn.      5.    Maak    een   brief   waarin   u   aangeeft   dat   u   op   de   foto’s   staat   en   dat   u   een   "notice   &   takedown"   vraagt   aan   SeniorenNet   als   provider   op   basis   van   het portretrecht. Tevens   vermeld   u   letterlijk   in   de   brief   "Ik   geef   aan   in   eer   en   geweten   dat   voor   het   gebruikte   materiaal   (lijst   met   url’s   in   bijlage)   geen   toestemming werd   verleend   door   mij   om   deze   te   publiceren   op   de   aangegeven   internetadressen   door   de   aangegeven   persoon.      Ik   ben   zelf   (of   indien   uw   kind   ‘Mijn minderjarig kind’)  duidelijk herkenbaar en ben centraal aanwezig op de foto’s en beroep mij op het portretrecht.". Vermeld   ook   letterlijk:   "Ik   zweer,   op   straffe   van   meineed,   dat   de   informatie   in   deze   'notice   &   takedown'   volledig   correct   is,   dat   ik   wel   degelijk aanspraak   maak   op   het   portretrecht   en   dat   het   gaat   om   mijzelf   op   de   foto   (of   indien   uw   kind   (‘mijn   kind’).      Ik   aanvaard   dat   ik   kan   vervolgd   worden, inclusief eisen met schadevergoeding, indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice & takedown’." .         Vermeld op de brief bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).         Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".         Vermeld in de brief ook het algemene adres van de foto of album.         Voorbeeld: http://onderwijs0001.eenhartvoorhingene.be/#!album-182-25         Vermeld op de brief uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer          6. Handteken , schrijf " gelezen en goedgekeurd " en dateer het document.     Parafeer alle andere papieren die u meestuurt (lijst van url's, bewijzen,...).      7. Stuur alles per post op naar:     Orde van Hingene     t.a.v. Abuse Foto-album     Barelveldweg 8     2880 Bornem     België     Vergeet tevens de e-mail uit puntje 3 niet te verzenden.     Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.      8.    Na   ontvangst   zal   onze   vereniging   oordelen   of   uw   aanvraag   gegrond   lijkt.      Indien   wij   overtuigd   zijn   zal   binnen   een   redelijke   termijn   de   foto   verwijderd worden of zul je onherkenbaar gemaakt worden. U   erkend   dat   Orde   van   Hingene   haar   bezoekers   mag   informeren.      Orde   van   Hingene   kan   steeds   op   de   plaats   waar   de   informatie   werd   verwijderd   een vermelding   plaatsen   van   uw   procedure,   samen   met   de   reden   van   verwijdering.   Orde   van   Hingene   kan   ook   de   brief   uit   puntje   5   publiceren,   waarbij   dan uw   strikte   persoonsgegevens   (persoonlijke   naam,...)   in   onleesbaar   werden   gemaakt.   Als   u   de   procedure   niet   nauwkeurig   volgt,   niet   de   wettelijk verplichte   informatie   vermeld   of   onvoldoende   correct   de   gegevens   doorgeeft   wat   precies   verkeerd   is   (puntje   3)   kan   uw   klacht   ernstige   vertraging oplopen of zelfs niet worden behandeld.