Portretrecht
Orde van Hingene
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Korte omschrijving Het   portretrecht   is   een   bijzondere   beperking   van   het   auteursrecht   en   vloeit   voort   uit   de   wet   op   de   privacy.   Het   geeft   geportretteerde personen    onder    bepaalde    voorwaarden    het    recht    zich    te    verzetten    tegen    publicatie    van    hun    portret.    De    fotograaf    heeft    het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet in alle gevallen publiceren. De   basis   van   de   regelgeving   rond   het   portretrecht   is   te   vinden   in   de   Wet   van   30   juni   1994   betreffende   het   auteursrecht   en naburige rechten . Vrijwaring portretrecht Als   socio-culturele   en   heemkundige   vereniging   hebben   wij   geen   belang   bij   om   eventueel   bepaalde   personen   in   een   negatief   daglicht   te plaatsen.   Ons   enige   doel   is   om   de   volkse   heemkunde   (verenigingen,   onderwijs,   caféleven,   ...)   mooi   in   beeld   te   brengen   zodat   onze kinderen   en   hun   kinderen   hierop   kunnen   terugkijken.   Ook   de   persoon   in   kwestie   of   personen   uit   zijn   naburige   omgeving   kunnen verdiepen   in   de   melancholiek.   Terugkijken   hoe   het   vroeger   was,   met   als   voorwendsel:   “Vroeger   was   het   beter”.   Wil   je   ons   project steunen?   Heb   je   geen   probleem   met   het   feit   dat   wij   jouw   beeltenis   eventueel   op   deze   website   plaatsen?   Om   wettelijk   zeker   in   orde   te zijn,   vragen   wij   om   het   document   vrijwaring   portretrecht   in   te   vullen   en   ondertekend   terug   te   bezorgen.   Dit   is   een   basisdocument aangepast   naar   ons   project.   Wij   danken   u   alvast   voor   de   inspanning   en   wij   zullen   jouw   vertrouwen   zeker   niet   schaden.   Hierop   zullen wij zeker toekijken. U bent duidelijk herkenbaar op een foto en wenst dit niet Indien   u   foto's   verwijderd   wil   hebben   uit   een   foto-album   (of   andere   door   auteursrechten   beschermde   informatie),   dient   u   contact   op te nemen via ons e-mailadres: disclaimer@eenhartvoorhingene.be Zo   kunnen   we   eventueel   tot   een   compromis   komen   betreffende   de   specifieke   foto   of   bieden   wij   de   mogelijkheid   jouw   gezicht   te blurren (onherkenbaar maken). U dient onderstaande procedure wel volledig te volgen. U   kan   zich   beroepen   op   het   portretrecht   om   een   foto   verwijderd   te   krijgen   (wet   van   30   juni   1994   betreffende   het   auteursrecht   en naburige rechten, artikel 10). Let erop dat u enkel portretrecht hebt indien u duidelijk herkenbaar bent op de foto en u ook hoofdonderdeel uitmaakt van de foto. Voorbeeld:   bij   een   foto   van   een   kerk   waar   u   toevallig   één   van   de   tientallen   mensen   bent   die   toevallig   voorbij   lopen   heeft   u   geen   portretrecht en kan u de foto niet laten verwijderen door onze procedure. Let   erop    dat   u   waarschijnlijk   geen   beroep   kan   doen   op   het   portretrecht   indien   u   een   “bekende   persoon”   bent.      Politici,   magistraten, bedrijfsleiders,    filmsterren,    kunstenaars,    sportfiguren    en    andere    publieke    figuren    worden    verondersteld    toe    te    staan    dat    hun afbeelding wordt gebruikt. Ook   als   gewone   burger   moet   je   aanvaarden   dat   je   in   het   kader   van   actualiteitsverslaggeving   gefotografeerd   kan   worden,   bijvoorbeeld bij   een   openbare   manifestatie.      Beeldjournalisten   kunnen   altijd   opnamen   maken   van   een   openbare   plaats,   mét   de   personen   die   zich daar op dat moment bevinden,bijvoorbeeld in een justitiepaleis. Volgende   procedure   kan   misschien   omslachtig   lijken.      We   willen   echter   de   rechten   van   beide   partijen   beschermen.      Het   komt   zeer frequent   voor   dat   grappenmakers   allerlei   dingen   beweren.      Gezien   internet   erg   anoniem   is,   valt   het   niet   op   te   maken   uit   een   e-mail   of een klacht ernstig is. In   de   omgekeerde   situatie   zou   u   het   ook   niet   graag   hebben   dat   zomaar   foto's   uit   uw   foto-album   zouden   verwijderd   worden   omdat iemand zou beweren dat men op de foto staat. PROCEDURE VERWIJDEREN PERSOONSFOTO'S ( notice & takedown ) Let   erop   dat   deze   procedure   enkel   kan   gevolgd   worden   door   de   persoon   die   duidelijk   zichtbaar    is   op   een   foto.      U   kan   NIET   in   iemand anders naam de procedure starten (ook niet voor familie); tenzij u voogd bent over een minderjarig kind. Meldingen   in   het   kader   van   een   opsporingsonderzoek   betreffende   een   strafbaar   feit   moeten   voor   de   tussenpersoon   verifieerbaar afkomstig   zijn   van   een   controle-   of   opsporingsdienst,   of   –   in   geval   van   een   wettelijk   bevel   –   van   de   Procureur   des   Konings.   Een opsporingsinstantie   of   inspectiedienst   kan   ook   een   "gewone"   melding   doen   zoals   elke   particulier   dat   kan   doen.   Het   is   van   belang   dat de opsporings- of inspectiedienst duidelijk maakt dat in deze situatie geen sprake is van een formeel bevel. 1.   Een   melding   wordt   bij   voorkeur   slechts   gedaan   nadat   aannemelijk   is   dat   de   melder   (u)   en   de   inhoudsaanbieder   (de   persoon die   de   informatie   op   de   site   plaatste)   niet   tot   overeenstemming   (kunnen)   komen.   De   melder   is   verantwoordelijk   voor   het doen van juiste en volledige meldingen. 2. Stel je eigen dossierreferentie op , dit wordt hieronder verder gebruikt. Deze bestaat uit "NAAM Voornaam datum" (dd-mm-jjjj). Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008" Voorbeeld: “PEETERS Filip 14-2-2009”      3. Maak een lijst op van exact welke foto’s u duidelijk zichtbaar bent en verwijderd wil hebben op basis van het portretrecht. Dit is door specifiek elke url (beginnende met http://) van elke foto door te geven. Elke url moet rechtstreeks verwijzen naar de foto , zodat het absoluut duidelijk is om welke foto(s) het gaat. Voorbeeld:   http://onderwijs0001.eenhartvoorhingene.be/#!album-182-25 Zet één url per regel, en zo alle url's onder elkaar. Stuur   deze   lijst   via   e-mail   naar   disclaimer@eenhartvoorhingene.be    ,   met   in   het   onderwerp   "Notice   &   takedown"    gevolgd   door   uw dossierreferentie  (zie puntje 2) Voorbeeld onderwerp: "Notice & takedown - JANSSENS Maria 22-12-2008". n het bericht staan dan alle url's van de foto(s) onder elkaar. Druk deze lijst ook af op papier. Teneinde   te   voorkomen   dat   bij   de   maatregelen   méér   inhoud   verwijderd   zou   worden   dan   strikt   noodzakelijk   is   het   uiterst belangrijk om zeer precies de informatie aan te geven waar en wat exact tegen de wet is.          4.  Druk een kopie af van een officieel identificatiebewijs (paspoort,...) van uzelf MET foto . Zorg   ervoor   dat   op   de   kopie   u   zeer   duidelijk   te   herkennen    valt,   zodat   het   voor   ons   duidelijk   is   dat   u   de   persoon   bent   op   de doorgegeven foto’s. Indien   u   de   procedure   start   voor   een   minderjarig   kind,   dient   u   naast   een   kopie   van   uw   eigen   identificatiebewijs ,   ook   van   uw   kind mee te sturen.  Zorg ervoor dat op deze kopie ook de foto van het kind duidelijk herkenbaar is. Op de kopie moet tevens uw naam en handtekening duidelijk leesbaar zijn.      5.    Maak    een   brief   waarin   u   aangeeft   dat   u   op   de   foto’s   staat   en   dat   u   een   "notice   &   takedown"   vraagt   aan   SeniorenNet   als   provider   op basis van het portretrecht. Tevens   vermeld   u   letterlijk   in   de   brief   "Ik   geef   aan   in   eer   en   geweten   dat   voor   het   gebruikte   materiaal   (lijst   met   url’s   in   bijlage)   geen toestemming   werd   verleend   door   mij   om   deze   te   publiceren   op   de   aangegeven   internetadressen   door   de   aangegeven   persoon.      Ik   ben   zelf   (of indien uw kind ‘Mijn minderjarig kind’)  duidelijk herkenbaar en ben centraal aanwezig op de foto’s en beroep mij op het portretrecht.". Vermeld   ook   letterlijk:   "Ik   zweer,   op   straffe   van   meineed,   dat   de   informatie   in   deze   'notice   &   takedown'   volledig   correct   is,   dat   ik   wel   degelijk aanspraak   maak   op   het   portretrecht   en   dat   het   gaat   om   mijzelf   op   de   foto   (of   indien   uw   kind   (‘mijn   kind’).      Ik   aanvaard   dat   ik   kan   vervolgd worden, inclusief eisen met schadevergoeding, indien ik bewust foutieve of misleidende informatie gaf bij deze ‘notice & takedown’." .         Vermeld op de brief bovenaan uw dossierreferentie (zie puntje 2).         Voorbeeld: "JANSSENS Maria 22-12-2008".         Vermeld in de brief ook het algemene adres van de foto of album.         Voorbeeld: http://onderwijs0001.eenhartvoorhingene.be/#!album-182-25         Vermeld op de brief uw volledige naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer          6. Handteken , schrijf " gelezen en goedgekeurd " en dateer het document.     Parafeer alle andere papieren die u meestuurt (lijst van url's, bewijzen,...).      7. Stuur alles per post op naar:     Orde van Hingene     t.a.v. Abuse Foto-album     Barelveldweg 8     2880 Bornem     België     Vergeet tevens de e-mail uit puntje 3 niet te verzenden.     Op het aangegeven adres is enkel post mogelijk; geen ontvangst.      8.    Na   ontvangst   zal   onze   vereniging   oordelen   of   uw   aanvraag   gegrond   lijkt.      Indien   wij   overtuigd   zijn   zal   binnen   een   redelijke   termijn   de foto verwijderd worden of zul je onherkenbaar gemaakt worden. U   erkend   dat   Orde   van   Hingene   haar   bezoekers   mag   informeren.      Orde   van   Hingene   kan   steeds   op   de   plaats   waar   de informatie   werd   verwijderd   een   vermelding   plaatsen   van   uw   procedure,   samen   met   de   reden   van   verwijdering.   Orde   van Hingene    kan    ook    de    brief    uit    puntje    5    publiceren,    waarbij    dan    uw    strikte    persoonsgegevens    (persoonlijke    naam,...)    in onleesbaar   werden   gemaakt.   Als   u   de   procedure   niet   nauwkeurig   volgt,   niet   de   wettelijk   verplichte   informatie   vermeld   of onvoldoende   correct   de   gegevens   doorgeeft   wat   precies   verkeerd   is   (puntje   3)   kan   uw   klacht   ernstige   vertraging   oplopen   of zelfs niet worden behandeld.