Bijenhotelroute
Orde van Hingene
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

In de lente van vorig jaar kon iedere inwoner van de Antwerpse Scheldegemeentes een project indienen ter verbetering van de open

ruimte. Eén van de 9 quick wins die geselecteerd werden door de Vlaamse Landmaatschappij en het Schelde-Landschapspark en

hierdoor op subsidies kon rekenen van de Vlaamse Overheid was de 'Bijenhotelroute'. Quick win-projecten zijn projecten op kleinere

schaal, die binnen een beperkte tijd kunnen uitgevoerd worden en daarbij op subsidies van het Vlaams plattelandsbeleid kunnen

rekenen. In het kader van zijn plattelandsbeleid hecht minister-president Kris Peeters veel belang aan initiatieven die van onderuit

komen. Daarom investeert hij in quick-wins, initiatieven die uitgaan van gemeenten, verenigingen, ondernemingen en van

particulieren.

De   ‘bijienhotelroute’   werd   ingediend   als   'Scheldeheldenproject'   door   An   Colaes   uit   Hingene   en   in   de   loop   van   2013   verder   uitgewerkt   met de   hulp   van   de   Steenschuit   (opleidingscentra   van   de   VDAB   voor   langdurig   werklozen),   die   de   hotels   bouwden   en   plaatsten   samen   met sociaal   tewerkgestelden   van   de   vzw   De   Steenovens   (een   samenwerkingsverband   tussen   de   vzw   K.V.N.S.   en   de   OCMW’s   van   Willebroek   , Sint-Amands,   Bornem   en   Puurs   ),   de   Pegode   (een   zorgcentrum   in   Niel,   voor   mensen   met   een   beperking)   die   de   kleine   bijenhotels bouwden,   Björn   Van   Eetvelt   die   zorgde   voor   de   opmaak   van   de   fietsfolder,   Herman   Boons   die   het   hotel   tekende,   Jens   d'   Haeseleer   en Stein   Temmerman   die   de   informatieborden   voor   hun   rekening   namen   en   de   steun   van   Natuurpunt   en   ANB   (Agentschap   voor   Natuur   en Bos),   in   het   bijzonder   van   Joost   Reyniers   en   Johan   Foque.   Het   project   werd   mede   gesponsord   door   6   bedrijven   en   de   gemeentes   Bornem, Puurs en Sint-Amands. De   bijenhotelroute   bestaat   uit   2   fietslussen,   van   ongeveer   20   km   die   over   het   fietsknooppuntennetwerk   loopt.   Op   beide   routes   staan telkens   4   bijenhotels   met   informatieborden   die   ons   iets   meer   vertellen   over   de   verschillende   soorten   bijen,   de   wereld   van   de   solitaire   bij, het nut van de bij en over hoe we zorg kunnen dragen voor de bij. Bijen   zijn   immers   een   'hot'   item   geworden.   Naar   schatting   84%   van   de   landbouwgewassen   in   Europa   is   afhankelijk   van   bestuiving   door   de bij.   Wereldwijd   wordt   de   jaarlijkse   economische   waarde   van   de   bij   op   meer   dan   150   miljard   euro   geschat.   Door   pesticidengebruik   , verarming   van   het   landschap   en   een   tekort   aan   stuifmeelrijke   bloemen   gaat   de   bijenpopulatie   over   heel   de   wereld   de   laatste   jaren   met meer   dan   20%   tot   zelfs   50%   achteruit.   Hoog   tijd   dus   om   de   alarmbel   te   luiden   en   de   mensen   op   een   ludieke   manier   kennis   te   laten maken   met   de   solitaire   bij,   een   wilde   bij   die   gerust   een   hotel   als   nestplaats   wil   voor   haar   nakomelingen!   Een   leuk   weetje   is   dat   de   solitaire bij   geen   honing   produceert,   niet   in   kolonie   leeft   en   dat   de   angel,   die   alleen   bij   het   vrouwtje   voortkomt   niet   door   de   menselijke   huid   kan prikken.
Download hier de route Heb    je    zin    om    deze    mooie route     zelf     eens     te     onder- nemen?   Download   dan   hier de folder. Voor     het     openen     van     PDF- bestanden         hebt         u         het programma       Adobe       Reader   nodig.   Is Adobe   Reader   nog   niet op    uw    computer    geïnstalleerd, dan   kunt   u   het   programma   gratis downloaden   via   de   website   van Adobe .
Ann Colaes Ann    Colaes    is    de    bezieler van      dit      project.      Zij      trok hardnekkig    aan    de    kar    om alles     in     goede     banen     te leiden.    En    we    mogen    trots zeggen: “Het is haar gelukt!”