Een reis door de tijd ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Sint Thomasvloed De Sint-Thomasvloed trof vooral Holland. Verschillende malen dit jaar was Holland getroffen door overstromingen. Dit resulteerde in het breken van dijken langs de Maas. De Stormvloed van 1163 had tot gevolg dat de monding van de Oude Rijn bij Katwijk, die al bijna geheel verzand was, volledig werd gesloten. De dijkdoorbraken in combinatie met de Stormvloed van 21 december 1163 zorgden namelijk voor een groot transport van gronddeeltjes van het gebied bij de dijkdoorbraak naar het binnengebied. Dit sediment bezonk vooral in de ondiepere delen, daar stroomde het water immers vrij rustig. Een van de plekken waar het ondiep was, was bij de monding van de Oude Rijn. Belangrijk gevolg van deze blokkade van de monding van de Oude Rijn was, dat de Rijn zijn water niet meer kon lozen op de Noordzee. Hierdoor liepen de polders in Holland één voor één onder water. Onder leiding van Graaf Floris III werd in 1165, zonder enige vooraankondiging, de Oude Rijn bij Zwammerdam afgedamd en had vanaf dat moment ook Utrecht met wateroverlast te kampen, hetgeen tot een kortstondige oorlog tussen Utrecht en Holland leidde. Rond 1200 werd een nieuwe afwatering gegraven via de Haarlemmermeer naar het noorden en werd het waterprobleem definitief opgelost.

806

Sint Thomasvloed: overstroming in het Scheldebekken.

843

Klein-Brabant hoort bij Lotharingen, na de verdeling van het Frankische Rijk in Verdun.

910

Het   land   van   Bornem   (waaronder   ook   Hingene)   wordt   door   Karel   de   Eenvoudige,   koning   der   Franken,   geschonken   aan   de   bisschoppelijke   kerk   van   Luik. Later wordt het land te leen gegeven aan de graven van Vlaanderen.

1057

Tijdens een Rijksdag in Keulen sluit Boudewijn V een overeenkomst om het land van Bornem definitief bij Vlaanderen aan te hechten.

1100

Rond   deze   tijd   is   er   sprake   van   Lodewijk,   heer   van   Hingene.   Zijn   dochter   Petronella   trouwt   met   Boudewijn   van   Herzele,   wiens   broer   tweede   abt   van   de abdij   van   Affligem   is.   Heel   waarschijnlijk   woont   Lodewijk   op   het   Hof   van   Hingene.   Een   hoeve   die   waarschijnlijk   omwald   of   versterkt   is.   Het   domein   is gelegen op een kruispunt van twee redelijk belangrijke wegen, en situeert zich te midden van de Kleine en de Grote Kouter. Eerste   vermelding   van   de   parochie   Sint   Stefaan   in   Hingene,   ontstaan   uit   de   moederparochie   in   Bornem.   In   deze   periode   wordt   ook   voor   het   eerst melding gemaakt van de parochie Sint Margaretha in Haasdonk (Nattenhaasdonk). De parochie zal later verhuizen naar Wintam.

1120

Eerste   geschreven   vermelding   van   het   domein   waar   later   het   kasteel   van   Hingene   komt,   en   waarin   een   "oud   gebouw"   wordt   vermeld.   Dat   dus   blijkbaar al veel langer bestaat.

1487

Overstroming van de Schelde, waardoor de kerk van Nattenhaasdonk in het water staat.

1517

"Transport   van   Vlaenderen"   (handelend   over   de   verdeling   van   de   belastingen   van   de   heerlijkheden   van   het   graafschap   Vlaanderen):"...   ende   de   drye dorpen   Bornem,   Hingene   en   Mariekerke,   geconsigneert   ende   geborneert   waeren   ende   gesloten   door   de   selve   revieren,   maeckende   gelyck   een   eylant,   soo en   was   het   niet   te   verwonderen   dat   deze   geheele   contraye   was   geheeten,   soo   by   cosmograpeh   als   anersindts   't   landt   van   Bornhem   ...   wesende   de   selve contraye oock by sommigen genoemt Cleyn Brabant".

1535

De heerlijkheid Hingene wordt verkocht aan Hendrik Van Nassau. De basis van het kasteel d'Ursel wordt gelegd door het bouwen van een stenen huis door Thibault Barradot (rentmeester van Rumst).

1554

Dijkbreuk   in   Hingene,   met   overstromingen   als   gevolg.   Er   worden   een   aantal   wielen   gevormd.   Het   zogenaamde   "Hingene-wiel",   modo   "Groot   en   Klein Wiel" in het noordwesten is een overblijfsel van een dijkbreuk in 1554.

1556

Thibault   Barradot   is   ontvanger   van   Rumst   en   ontvanger   van   het   land   van   Bornem.   Hij   woont   als   rentmeester   op   het   kasteel   van   Bornem.   Thibault Barradot   en   zijn   vrouw   verkopen   hun   eigendom   in   Hingene,   wat   in   de   akte   omschreven   wordt   als   "een   steyne   huys   ende   hoff",   aan   ridder   Dierick   Van   de Werve,   burgemeester   van   Antwerpen.   De   familie   Van   de   Werve   verbouwt   het   eigendom   tot   een   omwald   buitengoed   met   een   toren   en   duiventillen.   De bouwwerken duren tot 1608.

1560

Het kasteel van Hingene komt in handen van de Heren van Ursel. Gaspard   Schetz   koopt   via   zijn   broer   Melchior   de   heerlijkheid   Hingene   en   zijn   afhankelijkheden   van   Willem   van   Oranje,   die   het   zelf   had   geërfd   in   1545. Melchior Schetz komt voor 41.000 gulden in bezit van Willebroek en Ruisbroek. Melchior Schetz is een bankier in Antwerpen.

1606

Meerdere dijkbreuken met overstromingen als gevolg.

1608

Het   kasteel   en   het   Hof   van   Blommenschot   wordt   door   de   weduwe   van   Louis   Van   de   Werve   (schoondochter   van   Thierry   Van   de   Werve)   aan   Conrard Schetz.   Zo   wordt   het   kasteel   van   Hingene   eigendom   van   Conrard   Schetz.   Hij   is   baron   van   Hoboken   en   heer   van   Hingene.   Het   kasteel   wordt   grondig verbouwd: een tweede toren, inrichting van een kapel... Hij zal in 1617 het wapen van d'Ursel aannemen.

1610

De parochieregisters van Hingene worden in gebruik genomen.

1632

Conrard Schetz junior wordt eigenaar van het Hingense domein d'Ursel. Hij is een tijdlang plaatsvervanger van de heer van Antwerpen.

1638

Conrard Schetz mag de titel graaf d'Ursel voeren.

1653

Bisschop Triest van Gent werd geschorst, en verblijft op het kasteel van Hingene (van mei tot augustus).

1658

In   Hingene   spoelt   de   sluis   van   het   Oudbroek   weg.   Het   binnenstromende   water   spoelt   tot   in   Branst.   Hierop   vaardigt   Filips   IV   een   octrooi   uit,   om   het gebied 5 jaar vrij te stellen van staatslasten.

1660

Conrard   Schetz   overlijdt   en   wordt   opgevolgd   door   zijn   zoon   François.   Door   de   bijna   permanente   oorlogvoering   in   de   Nederlanden,   maken   ze   financieel gezien zware tijden door. Hij is opperjager en woudmeester van Vlaanderen, kolonel en later generaal in het leger van Karel II van Spanje.

1662

10 mei: een groots vuurwerk bij de ontvangst van François, 2de graaf d'Ursel en graaf van het Heilig Rijk. Hij is getrouwd met Honorine de Hornes.

1683

De   Fransen   verjagen   de   Spanjaarden   uit   Klein-Brabant.   Maar   de   Fransen   stichten   talrijke   branden,   en   vernielen   eigendommen   in   meerdere   gemeenten   in de streek.

1696

Conrard Albert graaf d’Ursel wordt heer van Hingene. Hij zal in 1716 hertog worden benoemd. (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY)

Een reis door de tijd