Een reis door de tijd ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Fusie der gemeenten Er vond enkele malen een fusie van Belgische gemeenten plaats. De grootste fusiegolf vond plaats op 1 januari 1977. Op die dag werd het aantal Belgische gemeenten, door de samenvoeging van vroeger autonome gemeenten, gereduceerd van 2359 tot 596. De laatste herindeling vond plaats in 1983 toen een aantal Antwerpse gemeenten bij de stad Antwerpen gevoegd werden. Sindsdien zijn er 589 gemeenten.

1950

24 september: Monseigneur De Smedt wijdt de nieuwe klokken te Wintam.

1951

22 januari: 50-jarig bestaan van toneelkring Concordia Bloeiende Rozen Wintam.

1952

L. Talboom wordt dijkgraaf van het polderbestuur. 5 juli: Zilveren ambtsjubileum van burgemeester Van Kerckhoven.

1953

In Bornem, Hingene en Weert wordt een waterleidingnet aangelegd. De Notelaer wordt zwaar geteisterd door de overstromingen van 1 februari. De bres in de Rupeldijk in Wintam kan niet worden gedicht, en verbreedt tot 75 m. Uiteindelijk, op 10 april, slaagt men erin om de bres te sluiten. 25 oktober: Viering 100-jarig bestaan van de kon. fanfare St. Cecilia en toneelkring Taal en Kunst.

1959

Inhuldiging Medisch Centrum te Hingene (Kon. Astridlaan), gebouwd op initiatief van Lions Club Klein-Brabant.

1962

12 jun: het grootste deel van het telefoonnet (zone 03) is geautomatiseerd. 25   november:   Oprichting   toneelkring   De   Morgenster   Hingene.   De   aanwezigen   op   de   allereerste   vergadering   voor   de   oprichting   van   een   toneelkring waren: Onderpastoor Van Dam, Pieter De Rijck, Louis Van Herbruggen, Edmond De Wachter, Fons Desmedt, Daniël Van den Bossche en Frans Cools.

1963

5 mei: In Hingene worden de nieuwe kerkklokken gewijd.

1964

De   familie   Camu   koopt   kasteel   de   Notelaer   en   restaureert   het   gebouw   van   binnen   en   van   buiten.   Het   wordt   einde   van   de   jaren   1960   een   trefpunt   voor kunstenaars. Z.E.H. Van Kerckhoven wordt pastoor van de parochie Hingene.

1965

7 juni: Pastoor J. Smet vijftig jaar pastoor (Eikevliet).

1967

Mei: Grote viering naar aanleiding van het feit dat burgemeester Van Kerckhoven reeds veertig jaar aan het hoofd staat van de gemeente Hingene. 4 juni: Zusters van Vorselaar vijftig jaar in Eikevliet. 1 augustus: Eerste jacht- en Scheldewijding in Hingene. 1 oktober: Z.E.H. Jos Vermeulen pastoor van Eikevliet.

1968

Walter Leyers volgt zijn vader op als secretaris van het polderbestuur. Het Oude Brugske over de Vliet wordt vervangen door een nieuwe constructie.

1969

11   dec:   oprichting   van   het   polderbestuur   "Vliet   en   Zielbeek".   Hierdoor   worden   een   aantal   polders   uit   de   Vlietvallei   samengevoegd,   die   over   de   grootste oppervlakte van Klein-Brabant liggen, ten westen van het kanaal tot aan de Schelde. Zusters van Gijzegem zijn reeds honderd jaar in de parochie van Hingene.

1970

Vic Gentils neemt zijn intrek in de Notelaer. Hij maakt o.a. het ijzeren toegangshek van het domein. 28 februari: Huldeplaat aan het geboortehuis van dichter Pol le Roy. 27 juni: Viering 450-jarig bestaan van de Sint Sebastiaansgilde te Hingene.

1972

Jozef Bogaerts (°Londerzeel 1926) wordt burgemeester van Hingene (tot 1976). 26 december: Overlijden van burgemeester Van Kerckhoven.

1973

De   gemeente   Hingene   koopt   het   kasteel   en   het   park   van   de   familie   d'Ursel   voor   15   miljoen   BEF.   Na   de   fusies   van   de   gemeenten   wordt   het   kasteel   op zijn beurt voor een symbolische frank verkocht aan het ministerie van Cultuur. Oprichting van De Casteleyn, kring voor kunst en heemkunde, met inrichting tentoonstellingszaal. Opening domein d'Ursel voor het grote publiek.

1974

Zusters honderd jaar in Wintam. 10 april: Tony Van Ranst wordt pastoor van Wintam. 20 april: KWB Hingene bestaat 25 jaar.

1975

Gaston Paridaens (°Hingene 1934) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1976). Augustus: Eerste kasteelfeesten op het domein d'Ursel. 19 september: Sluiting van drie gemeentelijke lagere scholen. 23 oktober: Viering 50 jaar KAV Wintam.

1976

20 maart: Herplanting vrijheidsboom. Bloeiende Rozen Concordia bestaat 75 jaar. Driehonderd jaar Sint Sebastiaansgilde te Wintam. Vertrek Zusters van Vorselaar uit Wintam. Afsluiting van de Vliet te Eikevliet. Geen getijdenwerking meer, anders overstromingsgevaar.

1977

Door   fusionering   van   de   gemeentes   in   Vlaanderen,   worden   Breendonk,   Liezele,   Ruisbroek   en   Puurs   samengevoegd   tot   Puurs.   Hingene,   Branst   en Mariekerke en Bornem worden samengevoegd tot Groot-Bornem (KB 17 SEP 1975, wettelijk bekrachtigd op 30 DEC 1975). Jozef Schokkaert (°Hingene 1927) wordt burgemeester van het gefusioneerd Puurs (tot 1992). De Hingenaren krijgen meteen een nieuwe burgemeester - Jozef Van Eetvelt (°Mariekerke 1937) Henk Maerlinck wordt pastoor van de parochie Hingene.

1978

Kon. Fanfare St. Cecilia viert haar 175-jarig bestaan.

1979

Augustus: Eerste Havesdonckhoevefeesten en inrichting museum voor oud boerenalaam en volkshuisraad Havesdonckhoeve.

1981

Vertrek van de Zusters van Gijzegem uit Hingene.

1980

Om   overstromingsrampen   zoals   Ruisbroek-1976   te   voorkomen   werd   in   het   begin   van   de   jaren   1980   een   aanvang   gemaakt   met   het   SIGMA-plan   (1977). Sedertdien   bieden   de   dijken   meer   veiligheid   voor   het   achterland,   maar   het   authentieke   karakter   van   de   rivierbegeleidende   landschappen   ging grotendeels verloren.

1982

Mei: Eerste Sculptura tentoonstelling in domein d'Ursel, ingericht door De Casteleyn.

1983

Jachtpaviljoen   de   Notelaer   wordt   gekocht   ten   behoeve   van   het   Vlaams   Commissariaat   Generaal   voor   Toerisme,   en   wordt   het   "Toeristisch-Recreatief Onthaalcentrum van de Schelde". Er is een permanente tentoonstelling over de rivier. Overlijden   Karel   Segers,   eresecretaris   van   de   gemeente   Hingene,   voorzitter   en   medestichter   van   streekmuseum   De   Zilverreiger   in   Weert.   Hij   was jarenlang de stuwende kracht achter toneelkring De Bloeiende Rozen (Wintam).

1984

10 juli: Het kasteel d'Ursel en de Rentmeesterswoning worden tot beschermd monument geklasseerd.

1987

12 september: Viering van Jeanne Thielemans ter gelegenheid van haar honderste verjaardag.

1991

Urbain De Smet (°Hingene 1932) wordt gemeentesecretaris van Bornem (tot 1997).

1992

Kon. fanfare Sint Margarita bestaat honderd jaar. Toneelkring Taal en Kunst bestaat 150 jaar.

1994

Januari: De provincie Antwerpen wordt eigenaar van het domein d'Ursel.

1995

De   provincie   Antwerpen   wordt   eigenaar   van   het   kasteel   d'Ursel   in   Hingene.   Ze   kopen   het   kasteel   aan   voor   6.500.000   BEF.   Het   kasteel   wordt   kort   daarop gerestaureerd. Kon. Harmonie De Vlaamsche Jongens bestaat honderd jaar. Op de Scheldedijk, in de omgeving van de Notelaer, laat Lions Club Klein-Brabant het beeld De Dijkgravin plaatsen.

1996

9 maart: Inhuldiging van de gerestaureerde duiventil Caenghemhoeve te Wintam.

1997

26   nov:   koning   Albert   II   huldigt   de   nieuwe   zeesluis   van   Wintam   in.   De   werken   begonnen   in   1979,   en   waren   eigenlijk   al   voltooid   in   1985.   De   sluis   is   250 m lang en 25 m breed. De maximale diepgang bedraagt 9,5 m en schepen tot 10.000 ton kunnen zo uit de Schelde in de nieuwe kanaalarm. December: Plechtige opening voor het brede publiek van de nieuwe zeesluis.

1999

Viering beëindiging restauratie kerktoren van Wintam. (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY) (Bron: Boek Groot-Bornem 1900-200 van Juliaan Maerevoet)